เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
คสช.เดินหน้าแผน Road map ระยะที่ 2


 

ภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราวปี 2557 คณะทำงานด้านกฏหมาย คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ก็ได้ชี้แจงหลักการ และที่มาของรัฐธรรมนูญชั่วคราว โดย พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คสช. พร้อมด้วย นายวิษณุ เครืองาม ที่ปรึกษา คสช. และ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ที่ปรึกษา หัวหน้า คสช. ในฐานะ ฝ่ายกฏหมายและกระบวนการยุติธรรม ของ คสช.ใช้เวลาประมาณ 30 นาทีในการแถลงชี้แจงรายละเอียด และหลักการในการยกร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราวปี 2557

 

โดยมีสาระสำคัญชี้แจงถึงหลักการในการยกร่างฯ เพื่อให้มีกติกาบ้านเมืองตามหลักนิติรัฐ และเพื่อเป็นกรอบในการดำเนินการตามแผนโรดแม็ปที่ คสช.วางไว้ หลังรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ ทั้งการจัดตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. // การจัดตั้งคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. // สภาปฎิรูปแห่งชาติ หรือ สปช. รวมไปถึงคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ

ซึ่งขั้นตอนตามโรดแม็ปคืนอำนาจ ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญชั่วคราว จะเป็นไปตามกรอบที่วางไว้ โดยหลังที่รัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ในเดือน สิงหาคม 2557 จะเห็นหน้าตาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ก่อนที่จะมีการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีในเดือนกันยายน 2557 และจัดตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติ ในเดือนตุลาคม 2557 จัดตั้งคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับสมบูรณ์ เสร็จสิ้น ให้มีผลบังคับใช้ในเดือนกรกฎาคม 2558 ก่อนจะคืนอำนาจสู่ประชาชน ด้วยการจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ทั่วไปในเดือน ตุลาคม 2558 หรือช่วงปลายปี 2558

 

ขณะเดียวกัน ภายหลังการประกาศบังคับใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราว จะเห็นโครงสร้างสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาปฏิรูปแห่งชาติ ในคราวเดียวกัน เนื่องจากเนื้อหาหลักของรัฐธรรมนูญชั่วคราว ไม่เพียงแค่บัญญัติข้อจำกัดที่ว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี และครม.ชุดใหม่เท่านั้น แต่ต้องบัญญัติโครงสร้างของ 2 ส่วนนี้ด้วย

ทั้งนี้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. กำหนดให้มีสมาชิก สนช. 200 คน และมาจากการแต่งตั้ง โดย คสช.ทั้งหมด ขณะที่สภาปฏิรูปแห่งชาติ จะกำหนดให้มีสมาชิกทั้งหมด 150 คน โดยจะเปิดรับสมัครจากทั่วประเทศ ตามรูปแบบสมัชชาแห่งชาติ และใช้กระบวนการเลือกกันเอง ให้เหลือผู้เหมาะสม รวม 140 คน ส่วนอีก 10 คน จะเป็นการเปิดรับสมัครจากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ทั้งด้านนิติศาสตร์ // ด้านรัฐศาสตร์ // ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ // ด้านกฎหมายมหาชน โดยสมาชิกทั้งหมดจะต้องยึดโยงกับการทำงานของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป หรือ ศปป. 

 

ด้าน นายสุพันธ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เชื่อว่า รัฐธรรมนูญชั่วคราวที่ประกาศออกมา เป็นไปตามโรดแม็ปของ คสช. ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนมากขึ้น โดย 2 เดือนที่มี คสช.ทุกอย่างราบรื่นดี การเมือง และเศรษฐกิจมีเสถียรภาพมากขึ้น


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 24 ก.ค. 2557 เวลา : 02:16:25
06-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 6, 2020, 7:06 am