เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
เพิ่มค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือรองรับ 10 อุตฯเป้าหมาย


 


การพัฒนาฝีมือแรงงาน  เพื่อรองรับนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายในอนาคต  เป็นสาเหตุหลักในการปรับขึ้นค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ โดยม.ล.ปุณฑริก  สมิติ   ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรม การค่าจ้าง (บอร์ดค่าจ้าง)    เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างว่า   ที่ประชุมบอร์ดค่าจ้างมีมติเห็นชอบกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรม   รวม 20 สาขาอาชีพ คือ 1. กลุ่มไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 4 สาขา 2. กลุ่มชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ จำนวน 4 สาขา 3. ยานยนต์ จำนวน 4 สาขา 4. อัญมณี จำนวน 4 สาขา และ 5. โลจิสติกส์ จำนวน 4 สาขา
 
 

ขณะที่รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล แจ้งว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 29 มี.ค.ที่ผ่านมา  มีมติรับทราบประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่องอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 14 มี.ค. 2559  ตามที่ พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  เสนอ โดยประกาศฉบับดังกล่าวจะมีผล 90 วันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือคาดว่าจะมีผลตั้งแต่เดือน ส.ค.เป็นต้นไป

 
 
 
ทั้งนี้ ประกาศฉบับนี้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 5 กลุ่มอุตสาหกรรม 20 สาขาอาชีพ และแบ่งเป็นสาขาละ 2 ระดับ เช่น   กลุ่มไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 4 สาขา ประกอบด้วย พนักงานประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและแสงสว่าง ระดับ 1 ไม่ต่ำกว่าวันละ 360 บาท และระดับ 2 ไม่ต่ำกว่าวันละ 430 บาท  , พนักงานประกอบมอเตอร์สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า ระดับ 1 ไม่ต่ำกว่าวันละ 370 บาท ระดับ 2 ไม่ต่ำกว่าวันละ 445 บาท และ ช่างเทคนิคบำรุงรักษาเครื่องจักรกล ระดับ 1 ไม่ต่ำกว่าวันละ 410 บาท ระดับ 2 ไม่ต่ำกว่าวันละ 490 บาท

กลุ่มชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ 4 สาขา ประกอบด้วย สาขาช่างกลึง ช่างเชื่อมมิก-แม็ก ช่างเทคนิคบำรุงรักษาเครื่องจักรกล ช่างเทคนิคเครื่องกลึงอัตโนมัติ ค่าจ้างเท่ากัน คือ ระดับ 1 ไม่ต่ำกว่าวันละ 400 บาท   และระดับ 2 ไม่ต่ำกว่าวันละ 480 บาท
กลุ่มยานยนต์ 4 สาขา ประกอบด้วย ช่างเทคนิคพ่นสีตัวถัง ช่างเทคนิคพ่นซีลเลอร์ตัวถัง พนักงานประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ยานยนต์ (ขั้นสุดท้าย) ช่างเทคนิคเชื่อมสปอตตัวถัง อัตราค่าจ้างเท่ากัน คือ ระดับ 1 ไม่ต่ำกว่าวันละ 400 บาท และระดับ 2 ไม่ต่ำกว่าวันละ 480 บาท
กลุ่ม อัญมณี 4 สาขา ประกอบด้วย ช่างเจียระไนพลอย ช่างหล่อเครื่องประดับ ช่างตกแต่งเครื่องประดับ ช่างอัญมณีบนเครื่องประดับ อัตราค่าจ้างเท่ากัน คือ ระดับ 1 ไม่ต่ำกว่าวันละ 420 บาท และระดับ 2 ไม่ต่ำกว่าวันละ 550 บาท

และกลุ่มโลจิสติกส์ 4 สาขา ประกอบด้วย  นักบริหารการขนส่งสินค้า ระดับ 1 ไม่ต่ำกว่าวันละ 415 บาท ระดับ 2 ไม่ต่ำกว่าวันละ 500 บาท ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1 ไม่ต่ำกว่าวันละ 360 บาท ระดับ 2 ไม่ต่ำกว่าวันละ 430 บาท ผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง ระดับ 1 ไม่ต่ำกว่าวันละ 350 บาท ระดับ 2 ไม่ต่ำกว่าวันละ 420 บาท ผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1 ไม่ต่ำกว่าวันละ 340 บาท ระดับ 2 ไม่ต่ำกว่าวันละ 410 บาท

ซึ่งการกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ   จะทำให้แรงงานไทยมีรายได้ที่เหมาะสม เป็นธรรม สอดคล้องกับทักษะฝีมือ   รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้แรงงานมีการพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ    และรองรับนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายใน 2 รูปแบบ คือ การต่อยอด 5 อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ  ซึ่งมีการลงทุนในประเทศอยู่แล้ว เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี การแปรรูปอาหาร และ 5 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต

ด้านนายสมชาย  พรจินดารักษ์  ประธานสมาพันธ์ อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าแห่งประเทศไทย  ยอมรับว่า  อุตสาหกรรมอัญมณีมีปัญหาการขาดแคลนแรงงานมากถึง 4 หมื่นคน   ซึ่งในจำนวนนี้แบ่งเป็นแรงงานฝีมือระดับสูงประมาณ 20%    แรงงานระดับกลาง30%    และแรงงานระดับล่าง 50% 
 
 
 

LastUpdate 07/04/2559 09:14:58 โดย : Admin
02-10-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ October 2, 2020, 4:16 am