การศึกษา-สิ่งแวดล้อม-สาธารณสุข
มธ. จัดงาน 'วันปรีดี'ประจำปี 2559 ผู้ประศาสน์การมหาวิทยาลัย


 


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) จัดงาน 'ปรีดี' ประจำปี 2559 เพื่อรำลึกถึงคุณูปการอันทรงคุณค่าและเชิดชูเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ผู้ประศาสน์การมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การขับร้องเพลงประสานเสียง โดยชุมนุมขับร้องประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  พิธีสักการะอนุสาวรีย์ด้วยพานพุ่ม พิธีมอบรางวัลทุนการศึกษา “ทุนปาล พนมยงค์” โดย ทายาทของศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์–ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์

การเสวนา ในหัวข้อ “การร่างรัฐธรรมนูญ ประชาธิปไตย : บทเรียนจากป๋วยและปรีดี” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิริพรรณ นกสวน สวัสดี รองศาสตราจารย์สมชาย ปรีชาศิลปะกุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล นิทรรศการจัดแสดงอัตชีวประวัติภายในห้องอนุสรณ์ 100 ปี ปรีดี พนมยงค์และหอประวัติศาสตร์เกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฯลฯ 
 
 
 

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) กล่าวว่า เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณูปการอันทรงคุณค่าและเชิดชูเกียรติท่านผู้ประศาสน์การ “ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย จัดงาน “วันปรีดี” ประจำปี 2559 ในวันที่ 11 พฤษภาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของ ศ.ดร.ปรีดี เพื่อเป็นการเผยแพร่และประกาศเกียรติคุณของ ศ.ดร.ปรีดี โดยภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การขับร้องเพลงประสานเสียง 
 
 
 
โดยชุมนุมขับร้องประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  พิธีสักการะอนุสาวรีย์ด้วยพานพุ่มที่ทำจากอุปกรณ์เครื่องเขียน หนังสือ อุปกรณ์กีฬาและอื่นๆ พิธีมอบรางวัลทุนการศึกษา “ทุนปาล พนมยงค์” โดย ทายาทของศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์–ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์การเสวนา ในหัวข้อ “การร่างรัฐธรรมนูญ ประชาธิปไตย : บทเรียนจากป๋วยและปรีดี” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิริพรรณ นกสวน สวัสดี รองศาสตราจารย์สมชาย ปรีชาศิลปะกุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการจัดแสดงอัตชีวประวัติภายในห้องอนุสรณ์ 100 ปี ปรีดี พนมยงค์ รวมถึงการเปิดหอประวัติศาสตร์เกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชมทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00-15.30 น. บริเวณชั้น 3 ตึกโดม มธ. ท่าพระจันทร์
 
 
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  27 มิถุนายน พ.ศ.2477 โดยมีชื่อเมื่อเริ่มก่อตั้งว่า “มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง (มธก.)” จากความริเริ่มของ “ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์” ซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้น ได้เล็งเห็นว่า “ขณะนั้นการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไม่เพียงพอต่อการพัฒนาประเทศ ประเทศชาติจำเป็นต้องบุคลากรที่มีความรู้ทางกฎหมาย การปกครอง และสังคมมารับใช้ประเทศชาติโดยด่วน จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง พ.ศ.2476 เพื่อเปิดสอนในวิชาแขนงดังกล่าวโดยมีศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ 

ดำรงตำแหน่งผู้ประศาสน์การคนแรกของมหาวิทยาลัย (และเป็นผู้ประศาสน์การคนเดียว เพราะต่อมาได้เปลี่ยนชื่อตำแหน่ง เป็นอธิการบดี) โดยคณะเริ่มแรกมี คณะนิติศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะรัฐศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ จวบจนปัจจุบันมีทั้งสิ้น 19 คณะ 6 วิทยาลัย และ 2 สถาบัน ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผลิตบุคลากรที่ มารับใช้สังคม ตลอดจนเป็นกำลังสำคัญหนึ่งในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ” 

อย่างไรก็ดี โดยในปีนี้ถือเป็นปีแรก ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้นำร่องนำพานพุ่มที่ทำจากอุปกรณ์เครื่องเขียน หนังสือ อุปกรณ์กีฬาและอื่นๆ มาใช้ในพิธีวางพานพุ่ม ณ ลานอนุสาวรีย์ปรีดี พนมยงค์ เพื่อให้เป็นไปในทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างยั่งยืน โดยภายหลังจากพิธีดังกล่าว มธ. จะนำไปมอบให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด กล่าว
 

“มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มุ่งมั่นสู่การเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อสังคมไทย ปลูกฝังจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ต่อบุคลากรและนักศึกษา ด้วยการยึดมั่นในความเป็นธรรม การมีจิตสาธารณะ และการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่ไปกับการสร้างบัณฑิตยุคใหม่ให้มีคุณสมบัติผู้นำแห่งศตวรรษที่ 21” 

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานสื่อสารองค์กร มธ. หมายเลขโทรศัพท์ 02-564-4493 หรือเว็บไซต์ www.tu.ac.th
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 13 พ.ค. 2559 เวลา : 07:59:07
30-11-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ November 30, 2020, 12:34 pm