การศึกษา-สิ่งแวดล้อม-สาธารณสุข
มูลนิธิเอสซีจีเปิดค่ายฝึกทักษะแก้ไขปัญหา-ฝึกคิดอย่างเป็นระบบ


 


เพราะในโลกของการทำงานจริงไม่ได้เหมือนกับโลกของการเรียนเสมอไป การเตรียมความพร้อมให้เยาวชนของชาติได้ฝึกทักษะและกระบวนการคิดในรูปแบบของการทำงานจริงระหว่างเรียน จึงเป็นกระบวนการสำคัญที่ภาคส่วนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการเรียนในห้องเรียน ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิเอสซีจีจึงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดกิจกรรมค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ ‘หลักสูตรการฝึกทักษะแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ (Constructionism)’ ให้กับน้องๆ นักเรียนทุนโครงการฝีมือชน คนสร้างชาติ  ระดับ ปวส.1 ณ ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมเครือซิเมนต์ไทยท่าหลวง จังหวัดสระบุรี 

สุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี กล่าวถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “การเข้าค่ายในครั้งนี้เป็นการรวมพลน้องๆ นักเรียนทุนฝีมือชน คนสร้างชาติ รุ่นที่ 1 ที่ถือเป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวมูลนิธิเอสซีจี ซึ่งนอกเหนือจากโอกาสทางการศึกษาที่เรามอบให้แล้ว  การมอบประสบการณ์และเพิ่มทักษะเพื่อให้น้องๆ ได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่ก็นับเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่จะส่งเสริมให้น้องๆ ฝีมือชนเป็น ‘คนเก่งและดี’  โดยหลักสูตรที่เราอบรมกันในครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตการทำงานจริง เป็นการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหา
 
 
 
และอีกส่วนหนึ่งจะเห็นได้ว่าน้องๆ ที่มารวมกลุ่มมาจากหลากหลายสาขาวิชาชีพ ซึ่งก็เหมือนกับภาพจำลองของบริษัทบริษัทหนึ่ง ที่ในชีวิตจริงเราอยู่คนเดียวไม่ได้ เราต้องผนวกทักษะความรู้ความสามารถของแต่ละคนเพื่อสร้างธุรกิจให้เกิดความมั่นคงและเลี้ยงตัวเองได้ ซึ่งหลักสูตรนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่น้องๆ ทุกคนในการทำงานจริงในอนาคต”
 

หลักสูตรการฝึกทักษะแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ (Constructionism) นี้พัฒนาขึ้นมาจากฐานคิดที่เชื่อว่า เด็กและเยาวชนสามารถสร้างความรู้และความฉลาดได้ด้วยตัวเอง โดยอาศัยการดูดซับประสบการณ์หรือสภาพแวดล้อมใหม่ๆ แล้วนำมาเชื่อมโยงกับความรู้เดิมที่มีอยู่ ก่อนจะสังเคราะห์ออกมาเป็นองค์ความรู้ของตัวเองเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาสืบต่อไป ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ มูลนิธิเอสซีจีได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่มีการพัฒนาหลักสูตร Constructionism อยู่แล้วเพื่อใช้เตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ก่อนที่จะออกไปเผชิญโลกแห่งการทำงานในชีวิตจริง 

 
ศ.ดร.อภิชัย เทอดเทียนวงษ์ ผู้อำนวยการหลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กล่าวว่า “หลักสูตรนี้พัฒนาต่อยอดมาจากหลักสูตรเตรียมความพร้อมของนักศึกษาฝึกงานชั้นปีที่ 3 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ก่อนที่จะออกไปฝึกงานจริงในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเราพบว่านักศึกษาที่จบกระบวนการนี้ สามารถทำโครงงานได้อย่างเป็นระบบ และสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในภาคอุตสาหกรรมจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเมื่อนำหลักสูตรมาพัฒนาต่อยอดเป็นหลักสูตรการฝึกทักษะแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบที่ใช้อบรมน้องๆ ฝีมือชนในครั้งนี้ ตอนแรกก็ค่อนข้างกังวล เพราะกลัวน้องๆ จะเครียด แต่ปรากฏว่าน้องๆ กลับเรียนรู้อย่างมีความสุข และผลงานที่แสดงออกมาก็ถือว่าดีทีเดียว”
 
 
โดยตลอดการอบรม 7 วัน 6 คืน น้องๆ ฝีมือชนต่างได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงใน 3 เนื้อหาหลัก นั่นคือ 1.การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าใจความคิดความรู้สึก เพื่อเชื่อมโยงไปสู่ปรัชญา 3 ฐาน คือฐานกาย ฐานใจ และฐานคิด ให้น้องๆ เข้าใจตัวตนของตนเองอย่างเป็นเอกภาพ 2.หัวใจนักปราชญ์ ‘สุ จิ ปุ ลิ’ เพื่อฝึกให้น้องๆ รู้จักการสืบค้น การคิด การตั้งคำถาม และการเขียนถ่ายทอดความคิดออกมาอย่างเป็นระบบ และสุดท้าย 3.การจัดทำโครงงานอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยปัญหาหรือโจทย์ที่ได้รับเป็นฐาน ซึ่งน้องๆ ก็ได้นำความรู้และทักษะที่ได้รับมาพัฒนาโครงงานจนแล้วเสร็จทั้งสิ้น 6 โครงงาน อันเป็นต้นแบบที่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง ได้แก่ เครื่องหยดน้ำพลังแสงอาทิตย์ ร้านกาแฟและเช่าหนังสือ การทำปุ๋ยมูลไส้เดือน เตียงคุณยาย (เตียงอัจฉริยะสำหรับผู้ป่วยนอนติดเตียง) ห้องสมุดกลางน้ำ และการปลดหนี้ด้วยเกษตรผสมผสาน
 
 
หลังจากที่รวมพลังกันสร้างสรรค์โครงงานแล้วเสร็จ ก่อนปิดค่าย น้องๆ ทั้ง 6 กลุ่มโครงงานก็ได้มีโอกาสนำเสนอโครงงานของตนเองต่อหน้าคณะกรรมการมูลนิธิเอสซีจี คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และเพื่อนๆ ผู้เข้าร่วมค่ายทุกคน เพื่อฝึกการนำเสนอผลงาน ก่อนจะขึ้นรับมอบประกาศนียบัตรจากคุณสุวิมล จิวาลักษณ์ และ ศ.ดร.อภิชัย เทอดเทียนวงษ์
 
น้องฟลุค สราวุฒิ พรหมคล้าย นักเรียนทุนฝีมือชน คนสร้างชาติ รุ่นที่ 1 เป็นตัวแทนกล่าวถึงความรู้สึกในฐานะนักเรียนทุนและการได้มีโอกาสมาเข้าค่ายในครั้งนี้ว่า “ตลอดระยะเวลาในการเข้าค่าย พวกผมได้เรียนรู้การคิดอย่างเป็นระบบ ได้เรียนรู้การเป็นผู้ฟังที่ดี การทำโครงงาน การอยู่ร่วมกัน ทุกคนมีความสุขมากครับที่ได้มาที่นี่ สำหรับผมแล้วมูลนิธิเอสซีจีและเพื่อนๆ โครงการฝีมือชน คนสร้างชาติ เป็นเหมือนครอบครัวของผม ที่ทำให้เด็กผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งได้มายืนอยู่ตรงจุดนี้ ได้มีความคิด ได้เรียนรู้อะไรหลายๆ อย่าง ให้แรงบันดาลใจผมในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาตัวเองให้ดีและเก่งขึ้น ขอบคุณจริงๆ ครับที่จัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้ขึ้นมา พวกผมสัญญาว่า พวกผมจะเป็นฝีมือชนคนที่สร้างชาติขึ้นมาจริงๆ ให้ได้ครับ”
 
โครงการฝีมือชน คนสร้างชาติ เป็นหนึ่งในโครงการของมูลนิธิเอสซีจี ที่มุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนไทยในสายวิชาชีพ โดยการมอบทุนการศึกษาแบบให้เปล่าแก่น้องๆ เยาวชนที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว    คหกรรมศาสตร์ อาหารและโภชนาการต่อเนื่องไปจนสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาดังกล่าว โดยตลอดระยะเวลาการเป็นนักเรียนทุนฝีมือชนฯ น้องๆ จะได้รับการดูแลอย่างดี รวมถึงได้รับการส่งเสริมทักษะอาชีพและทักษะที่จำเป็นผ่านกิจกรรมย่อยต่างๆ ในโครงการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้น้องๆ ทุกคนเติบโต เกิดเจตคติที่ภูมิใจในความเป็นฝีมือชน และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคม ประเทศชาติต่อไป สำหรับน้องๆ ที่สนใจร่วมเป็นหนึ่งในฝีมือชน คนสร้างชาติ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.scgfoundation.org/ฝีมือชนคนสร้างชาติ หรือ โทร.0-2586-1719
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 24 พ.ค. 2559 เวลา : 07:44:24
30-11-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ November 30, 2020, 11:20 am