เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
ธปท.-กฟน. ลงนามบันทึกข้อตกลงใช้ประโยชน์จากข้อมูลการใช้ไฟฟ้า


 


นายไพบูลย์ กิตติศรีกังวาน รองผู้ว่าการ ด้านบริหาร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการใช้ประโยชน์ข้อมูลไฟฟ้า ระหว่าง ธปท. กับ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงฯ ระหว่าง ธปท. กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
 

ปัจจุบัน ธปท. ได้รับข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในภาพรวมจากทั้งสองหน่วยงาน เพื่อใช้ประกอบการประเมินภาวะเศรษฐกิจอยู่แล้ว การลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ระหว่าง ธปท. กับ กฟน. และ กฟภ. ในครั้งนี้ จะทำให้ ธปท. มีข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในระดับจุลภาค (Micro data) รายบุคคล รายธุรกิจ ฐานข้อมูลที่สมบูรณ์มากขึ้นดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่องานศึกษาวิเคราะห์เศรษฐกิจการเงินของประเทศในหลายด้าน เช่น  การปรับปรุงเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจทั้งด้านการผลิตและบริการ โดยเฉพาะภาคบริการที่ปัจจุบันยังมีเครื่องชี้จำกัด  การวิเคราะห์การใช้ไฟฟ้าสะท้อนการเปลี่ยนแปลงในแต่ละภาคส่วน อาทิ การเติบโตของภาคอสังหาริมทรัพย์ การขยายตัวของผู้ประกอบการ SMEs การลงทุนใหม่ของธุรกิจประเภทต่างๆ ตลอดจนแนวโน้มการขยายตัวของเมือง (Urbanization)  การวิเคราะห์ภาวะการเงินของครัวเรือนและผู้ประกอบการ   การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า จำแนกตามประเภทธุรกิจ และพื้นที่  การปรับปรุงฐานข้อมูลของผู้ประกอบการให้ครอบคลุม SMEs ที่ไม่ได้กู้เงินจากสถาบันการเงิน ผลการศึกษาวิเคราะห์ดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อ กฟน. และ กฟภ. ด้วย สำหรับการวางแผนและพัฒนางานสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้าในระยะต่อไป

บันทึกข้อตกลงฯ ข้างต้น มีข้อกำหนดในการรักษาความลับ ความปลอดภัยของข้อมูลรายบุคคล หรือรายธุรกิจ โดยเคร่งครัด ในกรณีที่มีการเผยแพร่ผลการศึกษาวิเคราะห์ ก็จะเปิดเผยข้อมูลเฉพาะที่เป็นภาพรวม เพื่อประโยชน์ทางด้านวิชาการ และการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจการเงินของประเทศเท่านั้น

 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 21 มิ.ย. 2559 เวลา : 16:28:33
04-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 4, 2020, 9:34 pm