การศึกษา-สิ่งแวดล้อม-สาธารณสุข
สธ.พัฒนาระบบบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะทุกเขตสุขภาพ


 วันนี้(22 มิถุนายน 2559)ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการและมอบนโยบายการพัฒนาระบบการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ พร้อมมอบโล่รางวัลแก่โรงพยาบาลที่มีผลงานดีเด่น ในโครงการปลูกถ่ายไต ถวายเป็นพระราชกุศล 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวนรวม 8 รางวัล
 
 
ประกอบด้วย ผลงานการมียอดการรับบริจาคสูงสุด ได้แก่ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี รพ.ขอนแก่น  และรพ.อุดรธานี ผลงานการมียอดการปลูกถ่ายไตสูงเท่ากัน ได้แก่ รพ.ราชวิถี และ รพ. สรรพสิทธิประสงค์ และรางวัลการพัฒนาระบบการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะดีเด่น ได้แก่ รพ.ลำปาง รพ.สุรินทร์ และ รพ. วชิระภูเก็ต จ.ภูเก็ต ตามลำดับ  โดยมีนายแพทย์สมยศ      ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 ประธานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สาธารณสุขนิเทศก์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์  โรงพยาบาลทั่วไป ทั่วประเทศ และโรงพยาบาลเป้าหมาย 38 แห่ง รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ จำนวน 200 คน รับมอบนโยบาย
 

นายแพทย์โสภณกล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดตั้งศูนย์รับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะเพิ่มในรพศ./รพท. และรพ.ในสังกัดกรมการแพทย์รวม 38 แห่ง เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการรับบริจาคอวัยวะในโรงพยาบาล ให้พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาการขาดแคลนอวัยวะบริจาคที่มีประสิทธิภาพและตรงประเด็นปัญหา และเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จึงเพิ่มสาขาการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ เป็นระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาที่ 13 รวมทั้งพัฒนาให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ สาขาที่ 5 ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ เพื่อเป้าหมาย “เพิ่มปลูกถ่าย ลดการตาย ได้คิวเร็ว”

ผลการวิจัยของกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย พบว่า มีผู้ป่วยที่มีอวัยวะที่อยู่ในเงื่อนไขที่สามารถบริจาคอวัยวะในโรงพยาบาลจำนวนมาก ที่ไม่ได้รับการวินิจฉัยภาวะสมองตาย ไม่ได้รับการเจรจาขอบริจาคอวัยวะ และไม่ได้รับการดูแลอวัยวะอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้มีการบริจาคและนำอวัยวะจากผู้ป่วยเหล่านั้นมาทำการปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยได้ไม่ถึงร้อยละ 20 ในขณะที่บางประเทศมีระบบจัดการที่ดี ทำให้มีอัตราปลูกถ่ายสูงถึงร้อยละ 30 ถึง 50 นอกจากนี้เรื่องความถูกต้องในการดูแลผู้ป่วยที่จะส่งผลต่อคุณภาพของอวัยวะบริจาคก็ยังต้องพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นด้วย

 
จากการดำเนินงานปี 2558 ที่ผ่านมา มีผู้ป่วยอวัยวะวาย รอคอยการปลูกถ่ายอวัยวะจำนวน 5,018 ราย ขณะที่มีผู้บริจาคอวัยวะที่เป็นผู้ป่วยสมองตายในปี 2558 เท่ากับ 206 รายหรือคิดเป็นจำนวนผู้บริจาคอวัยวะ 3.2 คนต่อประชากร 1 ล้านคน โดยร้อยละ 58 ของผู้บริจาคอยู่ในภาคอีสาน สามารถนำอวัยวะจากผู้บริจาคที่สมองตายมาปลูกถ่ายให้แก่ผู้ป่วยได้มากถึง 463 ราย เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 16 โดยเป็นการปลูกถ่ายไตมากที่สุด 364 ราย ปลูกถ่ายตับ 71 ราย ปลูกถ่ายหัวใจ 24 ราย และปลูกถ่ายอวัยวะอื่นๆอีก 4 ราย ทั้งนี้ในปี 2558 มีผู้เสียชีวิตระหว่างรอคอยอวัยวะ 111 ราย

นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุข ยังได้จัดทำโครงการ“ดวงตาสดใส เทิดไท้ 84 พรรษา มหาราชินี” เพื่อให้ผู้ป่วยที่มีปัญหาการมองเห็น เนื่องจากสาเหตุจากกระจกตา ได้รับการปลูกถ่ายกระจกตา ให้กลับมามองเห็นได้อีกครั้ง ทั้งนี้เพื่อถวายองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษาและทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกา สภากาชาดไทย 60 ปี ซึ่งจะดำเนินการให้เสร็จภายใน 5 ปี เริ่มตั้งแต่   12 สิงหาคม 2559 ถึง 12 สิงหาคม 2564 จำนวน 8,400 ดวงตา          
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 22 มิ.ย. 2559 เวลา : 13:16:25
02-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 2, 2020, 9:44 pm