การศึกษา-สิ่งแวดล้อม-สาธารณสุข
สบส. กำชับสถาบัน สถานศึกษา 292 แห่งทั่วไทย คุมเข้มมาตรฐานวิชาการ 'หลักสูตรธุรกิจบริการสุขภาพ'


 


กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดประชุม สถาบันและสถานศึกษา ที่ผลิตบุคลากรธุรกิจบริการสุขภาพ จำนวน 292 แห่งทั่วไทย คุมเข้มมาตรฐานวิชาการ การจัดการเรียนการสอน จำนวน 600 หลักสูตร วิทยากรผู้สอนต้องได้รับวุฒิบัตรในสาขานั้นๆ  และมีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 2 ปี การเรียน การสอนต้องมีทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติควบคู่กัน

วันนี้ (30 มิถุนายน 2559) ที่ห้องประชุม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข เปิดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ผู้ดำเนินการสถาบัน สถานศึกษา โรงเรียนฝึกอาชีพที่เกี่ยวกับธุรกิจบริการสุขภาพ ศูนย์ฝึกอาชีพสังกัดกรุงเทพมหานคร กว่า 350 ราย เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติการผลิตบุคลากรในการให้บริการธุรกิจบริการสุขภาพ และการขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559
 
 

นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ให้สัมภาษณ์ว่า เมื่อพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 27 กันยายน 2559 จะมีผู้ให้บริการนับหมื่นรายมายื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียนกับ ดังนั้น เพื่อการยกระดับขีดความสามารถของผู้ให้บริการซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน กำชับให้สถาบัน หรือสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 292 แห่ง คุ้มเข้มมาตรฐานวิชาการทั้งวิทยากร และหลักสูตร โดยเฉพาะวิทยากรจะต้องได้รับวุฒิบัตรในสาขาที่เกี่ยวข้องหลักสูตรที่สอน และมีประสบการณ์ ไม่ต่ำกว่า 2 ปี อาทิ หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง รวมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ วิทยากรจะต้องได้รับวุฒิบัตรในสาขาที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ สาขาแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทย หรือแพทย์แผนไทยประยุกต์ เป็นต้น ห้ามใช้วิทยากรที่ไม่ได้รับวุฒิบัตรในสาขาที่กล่าวมาเป็นผู้สอนเด็ดขาด

นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง กล่าวต่อว่า หลักสูตรที่จะเปิดการเรียน การสอนต้องผ่านการรับรองจากคณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการกลาง ของ กรม สบส. ซึ่งปัจจุบันมีหลักสูตรที่ผ่านการรับรองทั้งสิ้น 600 หลักสูตร หากสถาบันหรือสถานศึกษาใดต้องการขอรับรองหลักสูตรอบรมเพิ่มเติม สามารถยื่นคำร้องพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ถึงอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หรือนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ซึ่งจะมีระบบการตรวจสอบเอกสารทั้งหมด และเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณารับรองหลักสูตร หากผ่านเกณฑ์จะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังผู้ขอการรับรอง และประกาศผ่านเว็บไซต์กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ต่อไป

นายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กล่าวว่า ในการจัดการเรียน การสอนบุคลากรที่จะมาปฏิบัติงานในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ จะต้องประกอบด้วยภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยกรม สบส. ได้กำหนดสัดส่วนวิทยากรให้เป็นไปตามมาตรฐานในภาคทฤษฎีวิทยากร 1 คน ต่อผู้เข้าอบรม 40 คน ส่วนในภาคปฏิบัติวิทยากร 1 คน ต่อผู้เข้าอบรม 10 คน โดยสามารถตรวจสอบคุณสมบัติวิทยากรหลักสูตรกลาง และรายชื่อหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากเว็บไซต์กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (http://www.thaispa.go.th)
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 30 มิ.ย. 2559 เวลา : 13:55:55
02-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 2, 2020, 8:46 pm