การตลาด
โอสถสภาชูวิสัยทัศน์ 'พลังเพื่อเสริมสร้างชีวิต' มุ่งขับเคลื่อนธุรกิจสู่การเป็นบริษัทอุปโภคบริโภคที่ดีที่สุดในประเทศ


 โอสถสภาชูวิสัยทัศน์ 'พลังเพื่อเสริมสร้างชีวิต'  มุ่งขับเคลื่อนธุรกิจสู่การเป็นบริษัทอุปโภคบริโภคที่ดีที่สุดในประเทศ


โอสถสภาก้าวสู่ปีที่ 125 ประกาศเป้าหมายสำคัญมุ่งสู่ ‘การเป็นบริษัทอุปโภคบริโภคที่ดีที่สุดในประเทศ’ พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน และการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศในทุกด้าน
 
นายเพชร โอสภานุเคราะห์ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท โอสถสภา จำกัด เปิดเผยว่า ในปีนี้โอสถสภาได้ดำเนินการปรับระบบการบริหารจัดการองค์กรใหม่ โดยมีเป้าหมายเพื่อการเป็นบริษัทอุปโภคบริโภคที่ดีที่สุดในประเทศไทย ภายใต้วิสัยทัศน์ ‘พลังเพื่อเสริมสร้างชีวิต’ ใน 3 ด้าน คือ การเป็นองค์กรที่มุ่งเสริมสร้างชีวิตของผู้บริโภคและสังคมด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพโดยใช้นวัตกรรมที่ทันสมัย การมีวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นผลสำเร็จในการดำเนินงานเป็นเลิศ และการยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานสากล 
 
“โอสถสภามีการดำเนินธุรกิจครบ 125 ปีในปีนี้ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจในประเทศและเศรษฐกิจโลกต่างๆ ตลอดจนสภาวะการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งผู้ถือหุ้น ผู้บริหารและพนักงาน ลูกค้า คู่ค้าและสังคม เรามุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศในทุกด้าน ทั้งการบริหารจัดการธุรกิจ การนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและมีคุณภาพ การนำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและพัฒนาศักยภาพและทักษะของบุคคลากร การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการยึดมั่นในการบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลสากล เพื่อให้มั่นใจว่า โอสถสภาจะมีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและสามารถขยายขีดความสามารถในการดำเนินงานเพื่อสร้างคุณภาพธุรกิจให้ดียิ่งขึ้นเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว” นายเพชรกล่าว
 
 
นางวรรณิภา ภักดีบุตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โอสถสภา จำกัด กล่าวเสริมว่า เพื่อก้าวสู่เป้าหมายการเป็นบริษัทอุปโภคบริโภคที่ดีที่สุดในประเทศไทยนั้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงใน 8 ด้าน ได้แก่ 1.การปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการ 2.การบริหาร Brand Portfolio ใหม่เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคและลูกค้าให้ดีที่สุด 3.การบริหารจัดการข้อมูลทรัพยากรองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ลูกค้าและผู้บริโภค 4.การเสริมสร้างศักยภาพและความแข็งแกร่งในการทำธุรกิจทั้งการจัดการข้อมูล การบริหารการตลาดร้านค้าและการทำการตลาดดิจิทัล 5.การบูรณาการและปรับโครงสร้างการบริหารงานของปฏิบัติการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุน กระบวนการทำงานและระบบซัพพลายเชน 6.การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยการเพิ่มองค์ความรู้ในด้านต่างๆ แก่ผู้บริหารและพนักงาน 7.การพัฒนาสถานที่ทำงานภายใต้บรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดีและมีความสุข และ 8.การส่งเสริมความปลอดภัยของพนักงานทั้งในสถานที่ทำงานและระหว่างปฏิบัติงานและลดอุบัติเหตุในการทำงาน  
 
 
“แม้ว่าปัจจุบันโอสถสภาเป็นผู้นำด้านการผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มให้พลังงาน รวมทั้งผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวในหลายแบรนด์ แต่บริษัทฯ ยังคงไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาและมุ่งมั่นยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับบริษัทฯ และส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าและผู้บริโภค พร้อมรองรับการขยายธุรกิจที่สำคัญของบริษัทฯ ในอนาคต” นางวรรณิภา กล่าวสรุป
 

 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 25 พ.ย. 2559 เวลา : 16:14:39
14-04-2021
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ April 14, 2021, 12:05 pm