กองทุนรวม
ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ


ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงเกณฑ์เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงเพื่อให้กรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (fund committee: FC) และลูกจ้างที่เป็นสมาชิก มีเครื่องมือเพียงพอที่จะช่วยคัดเลือกบริษัทจัดการและนโยบายการลงทุน รวมทั้งติดตามผลประกอบการของกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทำให้ลูกจ้างสามารถมีเงินใช้หลังเกษียณอย่างเพียงพอผ่านการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 
การปรับปรุงเกณฑ์ครั้งนี้ เนื่องจากที่ผ่านมา FC และลูกจ้างยังไม่มีข้อมูลที่ครบถ้วนและง่ายต่อการเปรียบเทียบในการคัดเลือกบริษัทจัดการหรือนโยบายการลงทุน และการติดตามผลประกอบการของกองทุน อีกทั้งการเข้าถึงช่องทางในการขอคำแนะนำมีค่อนข้างจำกัดและเข้าถึงยาก ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถเลือก บลจ. และนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมที่สุด เพื่อตอบโจทย์การออมเพื่อเกษียณอายุของลูกจ้าง ทั้งนี้ เกณฑ์ที่ปรับปรุงใหม่ครอบคลุมหลายเรื่อง อาทิ กำหนดให้ บลจ. จัดทำปัจจัยการคัดเลือก บลจ. (checklist) และสรุปข้อมูลสำคัญ (fact sheet) สำหรับการคัดเลือก บลจ. และการเลือกนโยบายการลงทุน จัดทำรายงานติดตามผลประกอบการของกองทุนเพื่อใช้ประเมินฝีมือของผู้จัดการกองทุน การนำเสนอนโยบายการลงทุนซึ่งต้องครอบคลุมโพรไฟล์ที่หลากหลายของลูกจ้าง รวมถึงการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสมและมีช่องทางรับคำแนะนำที่เข้าถึงได้ง่าย
 
ก.ล.ต. เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. (www.sec.or.th/hearing) ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือ โทรสาร 0-2263-6072 หรือทาง e-mail ที่ sumitra@sec.or.th จนถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2560

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 19 เม.ย. 2560 เวลา : 22:15:19
04-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 4, 2020, 8:20 am