เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
รมว.พาณิชย์ "ติวเข้มพาณิชย์จังหวัด" เสริมแกร่งเศรษฐกิจฐานราก


นางอภิรดี ตันตราภรณ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า ในช่วงต้นปี 2560 ที่ผ่านมาได้มอบนโยบายให้กับพาณิชย์ภาค (Mini MOC) และพาณิชย์จังหวัดในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากในทุกจังหวัดเพื่อให้เกษตรกรและผู้ประกอบการมีช่องทางการจำหน่ายสินค้ามากขึ้นสามารถสร้างเครือข่ายและบริหารจัดการธุรกิจอย่างมืออาชีพเชื่อมโยงตลาดกับเครือข่ายธุรกิจขนาดใหญ่ได้ครบวงจร ตลอดห่วงโซ่คุณค่า ในขณะเดียวกันผู้บริโภคก็ได้รับความปลอดภัยและความเป็นธรรมในการซื้อหาสินค้าอุปโภคบริโภค

         
เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของพาณิชย์ภาคและพาณิชย์จังหวัดในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ช่วง 4 เดือนแรกของปี 2560 ที่มีการดำเนินงานเป็นรูปธรรมสามารถนำไปเป็นต้นแบบ (Model) เชื่อมโยงกับตลาดทั้งในและต่างประเทศได้ โดยกำหนดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ร่วมกับผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ อธิบดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (Mini MOC) ที่ปรึกษาการพาณิชย์และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมสัมมนารวมประมาณ 160 คน
          
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการดำเนินตามนโยบายการพัฒนาตลาดเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) ของกระทรวงพาณิชย์ในส่วนภูมิภาคจะจัดขึ้นในวันที่ 29-30 เมษายน 2560 ณ จังหวัดนครนายก โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะกล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ เรื่องการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาตลาดเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์บรรยายพิเศษในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ให้สอดคล้องกับภูมิสังคม วิถีชุมชน เชื่อมโยงการค้าการท่องเที่ยวเพื่อสร้างงานสร้างรายได้อย่างยั่งยืน ต่อด้วยการแบ่งกลุ่มพาณิชย์จังหวัดออกเป็น 6 กลุ่ม (6 ภาค) จัดทำยุทธศาสตร์พาณิชย์ภาคเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปี 2561 และเตรียมแผนงานโครงการในปี 2562 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ เชื่อมโยงยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ บูรณาการการทำงานกับจังหวัด กลุ่มจังหวัดอย่างใกล้ชิด รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
          
ผลการสัมมนาครั้งนี้พาณิชย์จังหวัดจะมีแนวทางต้นแบบ (Model) ในการส่งเสริมพัฒนาและบริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงพาณิชย์ทั้งด้านการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs การบริหารจัดการสินค้าเกษตร ส่งเสริมให้มี Farm Outlet ตลาดชุมชน ตลาดต้องชม การส่งเสริมและพัฒนาการค้าชายแดน การกำกับดูแลค่าครองชีพ เป็นต้น เป็นการเพิ่มพูนทักษะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากประสบการณ์ตรงในพื้นที่โดยแปลงยุทธศาสตร์เป็นโครงการ แผนงานเพื่อนำไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จต่อไป

“พาณิชย์จังหวัดต้องสามารถเป็นขุนพลทางเศรษฐกิจให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดและสามารถชี้ช่องทางและอำนวยความสะดวกทางการค้าให้กับผู้ประกอบการ ดูแลเกษตรกรและผู้บริโภค สร้างงาน สร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่ ส่งผลให้เศรษฐกิจฐานรากในภูมิภาคแข็งแกร่งขึ้น” นางอภิรดี กล่าว

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 29 เม.ย. 2560 เวลา : 22:45:54
02-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 2, 2020, 5:04 am