เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
กรมบัญชีกลางขยายเวลามาตรการให้ความช่วยเหลือเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ


กรมบัญชีกลางขยายระยะเวลามาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู และพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ออกไปจนถึงวันที่ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 จะมีผลใช้บังคับ เพื่อให้ส่วนราชการมีความคล่องตัวในการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ


นางสาวอรนุช  ไวนุสิทธิ์  ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) ได้มีมติขยายระยะเวลามาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู และพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ได้แก่ จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย) ออกไป จนถึงวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 จะมีผลใช้บังคับ เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ยังไม่กลับคืนเข้าสู่สภาวะปกติ 

มาตรการดังกล่าว ให้ความช่วยเหลือส่วนราชการในภูมิภาค หรือส่วนราชการในส่วนกลางที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ซึ่งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ที่จะทำการจัดซื้อในวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 15,000,000 บาท หรือจัดจ้างในวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 30,000,000 บาท ให้สามารถจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีพิเศษ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ โดยอนุโลม โดยให้อยู่ในอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการนั้นหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี เป็นผู้พิจารณาได้ตามความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการเป็นสำคัญ 

โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าวเสริมว่า การขยายระยะเวลามาตรการดังกล่าว เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจมีความรวดเร็ว คล่องตัวมากขึ้น เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ และส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมถึงทำให้มีเงินหมุนเวียนในระบบยิ่งขึ้น

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 25 พ.ค. 2560 เวลา : 19:24:33
05-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 5, 2020, 8:39 pm