เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
กคช. ขยายเวลาประกวดราคา ทำรายงาน EIA


เรืออากาศโท ชัยรัตน์  ทองบริบูรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม การเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยว่า กคช.จะขยายระยะเวลาการจำหน่ายเอกสารประกวดราคา และเปลี่ยนแปลงกำหนดวันยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อาคารพักอาศัยแปลง A, D1 และ C โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง จำนวน 3 สัญญา ประกอบด้วย


สัญญาที่ 1 งานจ้างเหมาจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) สำหรับการก่อสร้างอาคารพักอาศัยรวมสูง 32 ชั้น จำนวน 4 อาคาร จำนวน 635 หน่วย/หลัง มีจำนวนห้องพัก 2,540 หน่วย ขนาด 33 ตารางเมตร และอื่นๆ ภายในบริเวณแปลง A โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง

สัญญาที่ 2 งานจ้างเหมาจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) สำหรับการก่อสร้างอาคารพักอาศัยรวมสูง 35 ชั้น จำนวน 2 อาคาร จำนวน 612 หน่วย/หลัง มีจำนวนห้องพักรวม 1,224 หน่วย ขนาด 33 ตารางเมตร และอื่นๆ ภายในบริเวณแปลง D1 โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง

สัญญาที่ 3 งานจ้างเหมาจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) สำหรับการก่อสร้างอาคารพักอาศัยรวมสูง 35 ชั้น จำนวน 4 อาคาร จำนวน 816 หน่วย 1 อาคาร และมีจำนวนห้องพักรวม 544 หน่วย จำนวน 3 อาคาร รวมทั้งหมด 2,448 หน่วย ขนาด 33 ตารางเมตร และอื่นๆ ภายในบริเวณปลง C โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ?เนื่องจากไม่มีผู้สนใจซื้อเอกสารการประกวดราคา และเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย และสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาโครงการให้เป็นไปตามแผนงานดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง

จึงเห็นควรให้ขยายระยะเวลาการจำหน่ายเอกสารประกวดราคาจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ ห้องเปิดซอง 1 ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 และกำหนดเสนอราคาในวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ณ บริษัท สวนกุหลาบเซอรารี่ซีล จำกัด ตั้งอยู่ที่ 408/123 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 28 ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 25 พ.ค. 2560 เวลา : 21:18:42
30-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 30, 2020, 2:55 am