เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
พาณิชย์เร่งพัฒนาบุคลากรในยุคประเทศไทย 4.0


  

       นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญถึงการพัฒนาบุคลากร ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 จึงได้มีการ   จัดอบรมพัฒนาบุคลากรภายในกระทรวงอยู่เสมอ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และสามารถปรับตัวให้ทันต่อ     การเปลี่ยนแปลง เพื่อยกระดับการทำงานของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับนโยบาย   ของรัฐบาล และภารกิจของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกการขับเคลื่อนและเพิ่มศักยภาพ ทางเศรษฐกิจของประเทศ

ที่ผ่านมาในปี 2560 กระทรวงพาณิชย์ได้จัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรภายในกระทรวงมาแล้ว 17 หลักสูตร ซึ่งแต่ละหลักสูตรมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจการค้า เช่น หลักสูตรนักการค้าการพาณิชย์สำหรับพาณิชย์จังหวัด : นักรบเศรษฐกิจรุ่นใหม่ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Organic Training Program สำหรับข้าราชการสำนักงานพาณิชย์จังหวัด เป็นต้น และต่อไปในอีก 3 เดือนข้างหน้า กระทรวงพาณิชย์ก็ยังคงจัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคากรอย่างต่อเนื่องอีก 4 หลักสูตร ได้แก่ 

  1. พาณิชย์พัฒนา หลักสูตร “การพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร” ที่มี
    วัตุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรขององค์กรให้เป็นผู้นำและผู้แทนขององค์กรที่มีวิสัยทัศน์             มีสมรรถภาพและขีดความสามารถสูง ตลอดจนมีภาพลักษณ์ที่น่าจดจำ เป็นผู้สร้างและผู้นำการเปลี่ยนแปลง    ที่มีพร้อมทั้งด้านความรู้และการบริหารจัดการสำหรับทำหน้าที่ผู้แทนองค์กรในระดับจังหวัด และเป็นผู้มี       ขีดความสามารถในการแข่งขันมิติต่างๆ ในระดับสากล รวมถึงส่งเสริมการสร้างเครือข่ายผู้บรหารในหน่วยงานที่มีมิติงานด้านการค้าการพาณิชย์และใช้เป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
  2. นักบริหารการพาณิชย์ระดับกลาง รุ่นที่ 2-3 ที่มีวัตุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมข้าราชการก่อนเข้าสู่ตำแหน่งประเภทอำนวยการ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ มุมมอง ทักษะและประสบการณ์ในหน้าที่ความรับผิดชอบและสร้างกาตระหนักรู้ถึงความสำคัญในการปฏิบัติงานในฐานะผู้บริหารและเป็นแบบอย่างที่ดี
  3. นักบริหารการพาณิชย์ระดับต้น รุ่นที่ 3-4 ที่มีวัตุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะและสมรรถภาพเบื้องต้นของการเป็นนักบริหารระดับต้นให้กับข้าราชการผู้ทำหน้าที่ผู้นำหรือหัวหน้า สร้างความตระหนักถึงหน้าที่ในการพัฒนาต้นเอง พัฒนางานและการทำงานร่วมกับผู้อื่น พฒนาทัศนคติ ค่านิยมโดยมุ่งเน้นคุณธรรมจริยธรมมและผลสพมฤท์ถึงประชาชน เสริมสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคีรหว่างกันและเพิ่มพูนความรู้ด้านการพาณิชย์
  4. โครงการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตร “ข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 3 ที่มีวัตุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการบรรจุใหม่มีความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทภารกิจของกระทรวง ปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของข้าราชการยุคใหม่ สร้างความคุ้นเคยและแลกเปลี่ยนความรู้

บันทึกโดย : วันที่ : 10 มิ.ย. 2560 เวลา : 23:15:54
06-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 6, 2020, 2:43 pm