เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
พาณิชย์เซ็น MOU กับกรมการปกครอง ใช้ประโยชน์จากข้อมูลทะเบียนราษฎร์


กระทรวงพาณิชย์  เซ็น MOU กับ กรมการปกครอง ใช้ประโยชน์จากข้อมูลทะเบียนราษฎร์ และการอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและภาคธุรกิจในการติดต่อขอรับบริการกับกระทรวงพาณิชย์


น.ส. ผ่องพรรณ  เจียรวิริยะพันธ์  รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า วันนี้ (วันที่ 13 มิถุนายน 2560) กระทรวงพาณิชย์ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยวิธีบริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ และข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้โปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชนกับกรมการปกครอง เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎรจากกรมการปกครอง ด้วยระบบคอมพิวเตอร์และขอใช้โปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อเป็นการตรวจสอบและแสดงตัวตนของผู้รับบริการและอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนที่ติดต่อกับกระทรวงพาณิชย์ โดยไม่ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชน รวมทั้งรองรับการบริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ ตามนโยบายรัฐบาล

โดยในการดำเนินการโครงการดังกล่าว ได้กำหนดแนวทางในการตรวจสอบและแสดงตัวตนของผู้รับบริการ เป็น 2 กรณี ได้แก่  1. นิติบุคคล ใช้ทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  2. บุคคลธรรมดา ใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของกรมการปกครอง

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้พัฒนาระบบการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ  ณ จุดเดียวของกระทรวงพาณิชย์ (MOC Single Point) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในกระทรวงพาณิชย์ สำหรับให้บริการรับคำขอเพื่อจดแจ้ง จดทะเบียน และขออนุญาต ซึ่งเป็นบริการตามอำนาจหน้าที่ของกฎหมาย รวมถึงการให้บริการข้อมูลและการรับเรื่องร้องเรียน โดยจะเป็นอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการและประชาชน ให้สามารถขอใช้บริการ ณ จุดเดียว (Single Point) ณ ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์ (MOC Service Center) หรือพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ

สำหรับการพัฒนาการให้บริการในครั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์จะให้บริการที่สำคัญ 3 ด้าน ได้แก่  1. การให้คำปรึกษา แนะนำ ทั้งจากเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ทั่วประเทศ และการปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของทุกหน่วยงานผ่านระบบประชุมทางไกล (Conference and Meeting) 2. การรับคำขอจดทะเบียน จดแจ้งและขออนุญาต ซึ่งประชาชนสามารถมายื่นคำขอพร้อมเอกสารประกอบผ่านศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์ทั่วประเทศ โดยในระยะแรกจะประกอบไปด้วยการรับคำขอการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า การรับคำขอการขอมีบัตรประจำตัวผู้ส่งออก-นำเข้าสินค้า การรับคำขอการคืนหลักประกันสัญญาซื้อขายสินค้าเกษตรกับองค์การคลังสินค้า การรับคำขอการขออนุญาตประกอบการค้าข้าว การรับคำขอการขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจนำเข้า / ขายเครื่องชั่ง การรับคำขอหนังสืออนุญาตขนย้ายสินค้า การรับคำขอการขอรับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว การรับคำขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 3. การรับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ผ่านศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์ (MOC Service Center) ทั่วประเทศ และ Call Center 1203 เช่น เรื่องสินค้าราคาแพง สินค้าขาดแคลน เป็นต้น
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 13 มิ.ย. 2560 เวลา : 16:39:52
05-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 5, 2020, 9:52 pm