กองทุนรวม
ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจ


ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจจัดการลงทุน (บลจ.) และผู้ประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน (บลน.) และแนวปฏิบัติกรณีไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามกำหนด เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

 
ก.ล.ต. มีแนวคิดที่จะทบทวนหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจ รวมทั้งแนวปฏิบัติกรณีไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามกำหนด ให้มีความเหมาะสมเป็นไปตามหลักสากล เนื่องจากสภาพแวดล้อมการประกอบธุรกิจเปลี่ยนแปลงไป ผู้ประกอบการสามารถประกอบธุรกิจได้หลากหลายประเภท แต่เกณฑ์การดำรงเงินกองทุนปัจจุบันอาจยังไม่รองรับสภาพการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงปรับปรุงเกณฑ์ใหม่โดยกำหนดให้ขนาดของเงินกองทุนแปรผันตามความเสี่ยงของธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (operational risk) ซึ่งจะแปรผันตามขนาดและปริมาณการประกอบธุรกิจ นอกจากนี้ จะต้องมีเงินกองทุนเพื่อรองรับความต่อเนื่องของการประกอบธุรกิจด้วย ทั้งนี้ สำหรับผู้ประกอบการที่หยุดประกอบธุรกิจ ก็จะไม่ต้องดำรงเงินกองทุนแต่อย่างใด
 
ก.ล.ต. เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. (www.sec.or.th/hearing) ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือโทรศัพท์/โทรสาร ที่ โทร. 0-2263-6033 หรือทาง e-mail thanikul@sec.or.th จนถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 15 มิ.ย. 2560 เวลา : 19:15:03
04-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 4, 2020, 10:32 am