เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
ไทย-ปากีสถาน เดินหน้าเจรจา FTA รอบที่ 8


ปากีสถานจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจรจาความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย-ปากีสถาน ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 21 – 23 สิงหาคม 2560 ณ กรุงอิสลามาบัด สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน เพื่อเร่งเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างกันให้เสร็จโดยเร็วภายในปีนี้


นางอรมน  ทรัพย์ทวีธรรม  รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ หัวหน้าผู้แทนไทยในการประชุมเจรจา FTA ไทย-ปากีสถาน ครั้งที่ 8 ณ กรุงอิสลามาบัด สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน เปิดเผยว่า ในการเจรจาครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายตั้งเป้าที่จะเร่งหาข้อสรุปเรื่องรูปแบบการลดภาษี (modality) รายการสินค้าที่จะเปิดตลาดระหว่างกัน และกฎถิ่นกำเนิดเฉพาะรายสินค้า นอกจากนี้ ยังจะหารือถึงประเด็นคงค้างเกี่ยวกับข้อบทด้านกระบวนการศุลกากรและการอำนวยความสะดวกทางการค้า และประเด็นด้านกฎหมายอื่นๆ ซึ่งในการเจรจา 7 ครั้ง ที่ผ่านมา ได้มีความคืบหน้าไปมาก โดยทั้งสองฝ่ายเห็นควรเร่งสรุปผลการจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย-ปากีสถาน ให้ได้ภายในปีนี้ตามเป้าที่ตั้งไว้

นางอรมน กล่าวว่า การจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย-ปากีสถาน จะช่วยขจัดอุปสรรคทางการค้าทั้งในรูปแบบภาษีและไม่ใช่ภาษี เพิ่มโอกาสการส่งออก และนำเข้าสินค้า โดยเฉพาะวัตถุดิบจากปากีสถานซึ่งยังมีทรัพยากรที่สมบูรณ์และมีค่าเป็นจำนวนมาก ตลอดจนช่วยให้ไทยสามารถขยายตลาดการค้าสู่ภูมิภาคเอเชียใต้ และตะวันออกกลางได้มากขึ้นด้วย ทั้งนี้ ปากีสถานเป็นตลาดใหญ่ มีประชากรประมาณ 200 ล้านคน ปัจจุบันปากีสถานมีนโยบายที่เปิดกว้างทางเศรษฐกิจ และดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ รวมทั้งนโยบาย Look East Policy ที่ต้องการส่งเสริมและขยายความสัมพันธ์กับประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ปัจจุบันไทยให้ความสำคัญกับปากีสถานในฐานะตลาดส่งออกที่มีศักยภาพและเป็นตลาดใหญ่อันดับ 2 ในภูมิภาคเอเชียใต้ รองจากอินเดีย มีประชากรมากเป็นอันดับ 6 ของโลก โดยในปี 2559 ปากีสถานเป็นคู่ค้าอันดับที่ 38 ของไทยในตลาดโลก การค้าสองฝ่ายมีมูลค่า 1,134 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 9.8  โดยการส่งออกมีมูลค่า 1,015 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 11.19 และการนำเข้ามีมูลค่า 119 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 0.82 ทั้งนี้ การค้าระหว่างไทยกับปากีสถานในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา (2555-2559) มีมูลค่าเฉลี่ย 1,040 ล้านเหรียญสหรัฐ ต่อปี มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 2.33 ต่อปี และมีสัดส่วนการค้าเฉลี่ยร้อยละ 0.23 ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศของไทย โดยไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้ามาโดยตลอด    

สำหรับสินค้าส่งออกสำคัญของไทยไปปากีสถาน ได้แก่ รถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ เม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑ์ยาง เส้นใยประดิษฐ์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่อง เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบ ผลิตภัณฑ์พลาสติก ด้ายและเส้นใยประดิษฐ์ ส่วนสินค้านำเข้าสำคัญของไทยจากปากีสถาน ได้แก่ สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป ด้ายและเส้นใย ผ้าผืน สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เสื้อผ้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่นๆ พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 21 ส.ค. 2560 เวลา : 13:31:22
31-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 31, 2020, 1:52 am