เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
สสว. เปิดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม


นางสาลินี  วังตาล  ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ( สสว.) เปิดเผยว่า ตามที่นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มีดำริให้ดำเนินงานโครงการตลาดนัดสินค้าชุมชนข้างทำเนียบรัฐบาล ริมคลองผดุงกรุงเกษม ภายใต้ชื่อ “ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม” เพื่อสร้างโอกาสให้เกษตรกร และผู้ประกอบการรายย่อยได้มีแหล่งจำหน่ายสินค้าเป็นตลาดต้นแบบที่ถือได้ว่าเป็นการขยายผลสู่ตลาดนัดชุมชน 4.0 โดยมุ่งหวังให้เป็นพื้นที่ในการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการได้จำหน่ายสินค้าคุณภาพสู่ผู้บริโภคโดยตรงในราคายุติธรรม สร้างทางเลือกในการเข้าถึงบริการของภาครัฐ และมีการบูรณาการหน่วยงานในการขับเคลื่อนโครงการฯ ซึ่งได้มอบหมายให้ส่วนราชการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า โดยในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 35 ซึ่งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. เป็นเจ้าภาพในการจัดงานในเดือนกันยายนนี้ โดยได้รับเกียรติจาก นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เป็นประธานพิธีเปิดงาน


นางสาลินี กล่าวว่า สสว. ฐานะหน่วยงานหลักที่ให้การส่งเสริม SME ของประเทศ ได้คัดสรรสินค้าคุณภาพดีจาก SME ทั่วประเทศที่ผ่านการบ่มเพาะ พัฒนา ภายใต้โครงการต่างๆ ของ สสว. มาจำหน่าย อาทิ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) โดยเน้นเกษตรกรและผู้ประกอบการสินค้ารายย่อย ได้มีโอกาสที่จะมาทดสอบตลาด อาทิ โครงการ Strong & Regular level กลุ่มผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและสินค้าสอดคล้องกับความต้องการชองตลาด / Turn around กลุ่มที่ได้รับการปรับแผนธุรกิจและเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยเพื่อเสริมสภาพคล่องของธุรกิจ รวมทั้งสินค้าจากวิสาหกิจชุมชนต่างๆ จากทั่วประเทศที่จำหน่ายในร้านประชารัฐสุขใจ Shop ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท.ทั่วประเทศ  เพื่อเป็นโอกาสทางการตลาดในการสร้างรายได้ สร้างอาชีพ เชื่อมโยงการตลาดจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรงจำนวน 300 ร้านค้า ภายใต้ชื่องาน “รวมสุดยอดสินค้าดี เอสเอ็มอีทั่วถิ่นไทย” ระหว่างวันที่ 6 – 27 กันยายน 2560 โดยงานจะจัดเป็น 2 รอบ รอบละ 11 วัน ครั้งละ 150 ร้านค้า ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม เครื่องสำอางและความงาม แฟชั่น เสื้อผ้า เครื่องประดับ ของตกแต่งบ้าน ของใช้ และสินค้าเกษตร และยังมีสินค้าวิสาหกิจชุมชนในแต่ละท้องถิ่น มาจัดจำหน่ายในร้านประชารัฐสุขใจ Shop และพื้นที่พิเศษ คือ ตลาดร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมตลาดได้ร่วมแบ่งปันน้ำใจโดยอุดหนุนสินค้าจากผู้ประสบอุทกภัย 

การจัดงานในครั้งนี้ นับว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางการตลาดที่สำคัญมากในการช่วยผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดย่อย ( Micro SME ) ได้มีแหล่งจำหน่ายสินค้าทั้งค้าส่งและค้าปลีก  โดยตั้งเป้ายอดขายในงานนี้ไว้ไม่น้อยกว่า 40 ล้านบาท
 

นอกจากนี้ สสว. ได้จัดโซนสำหรับให้บริการแก่ SME คือ ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) เพื่อให้บริการคำปรึกษาและรับคำขอสินเชื่อเพื่อ SME ไม่เกิน 1 ล้านบาท และ Micro SME ไม่เกิน 200,000 บาท ปลอดดอกเบี้ย   และเพื่อเป็นการช่วยขยายตลาด E Commerce ผู้ประกอบการสามารถนำผลิตภัณฑ์มา ณ พื้นที่สตูดิโอให้บริการถ่ายภาพสินค้าพร้อมนำขึ้นจำหน่ายบน E - Marketplace นอกจากนี้ ภายในงาน บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ให้บริการแจกคูปองตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการมูลค่า 5,000 บาท เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าจากแล็บประชารัฐ ให้สามารถแข่งขันตอบรับกับการเป็นอุตสาหกรรม 4.0  

นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ประธานคณะกรรมการดำเนินโครงการตลาดคลองผดุงกรุงเกษม กล่าวถึงจุดเด่นหรือเสน่ห์ของตลาดคลองผดุงกรุงเกษมว่า  เป็นตลาดที่เกิดจาการสานพลังประชารัฐ ในการรวมพลังทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน ที่ร่วมมือร่วมใจกันเป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงกัน เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการตลาดให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนสร้างสายสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในเมือง และคนชนบท เนื่องจากเป็นตลาดในที่เปิดโอกาสให้คนกรุงเทพฯ ได้อุดหนุนสินค้าจากเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศโดยตรงในราคายุติธรรม ถือเป็นการช่วยเหลือเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน และรวบรวมอรรถรสทุกด้านไว้ในที่เดียว ทั้งในเรื่องของการซื้อสินค้า การเสริมความรู้จากกิจกรรมต่าง ๆ ความสุขจากกิจกรรมดนตรี การแสดง นับเป็นตลาดต้นแบบที่พร้อมขยายผลสู่ชุมชน

ทั้งนี้ การจัดงานตลาดนัดคลองผดุงกรุงเกษม มีหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินโครงการตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ได้มีส่วนสนับสนุน อาทิ กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดงาน กรุงเทพมหานคร สนับสนุนและดูแลเรื่องความสะอาด เป็นต้น และในส่วนของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จะสนับสนุนดูแลในเรื่องการรักษาความปลอดภัย พิธีการ การอำนวยความสะดวก และการประสานสื่อมวลชนเข้ามาร่วมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัดงาน

การจัดงานตลาดนัดคลองผดุงกรุงเกษมข้างทำเนียบรัฐบาล เริ่มเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2558 ถือเป็นการสร้างการรับรู้และสร้างตราสินค้าแห่งการจดจำในนาม “ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม”  ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของกรุงเทพฯ สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน สร้างรายได้ให้กับประชาชน ตลอดจนช่วยขยายธุรกิจให้ก้าวสู่ระดับสากล และยังเป็นเวทีสำหรับหน่วยงานในการถ่ายทอดความรู้สู่การใช้ประโยชน์ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 06 ก.ย. 2560 เวลา : 17:02:52
10-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 10, 2020, 11:25 pm