เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
การอนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย


ตามที่กระทรวงการคลังได้ออกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การอนุญาตให้ออกพันธบัตร หรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติมรวมทั้งสิ้น 4 ฉบับนั้น

 

 

กระทรวงการคลังขอเรียนว่า การพิจารณาอนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศสามารถออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทยในแต่ละครั้ง กระทรวงการคลังได้พิจารณาถึงผลกระทบต่อการออกหุ้นกู้ของภาคเอกชนไทย โอกาสที่นักลงทุนในประเทศสามารถลงทุนในตราสารหนี้ที่มีคุณภาพและได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม การส่งเสริมการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทย และผลกระทบต่อตลาดการเงินของไทย ซึ่งในรอบการพิจารณาอนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2560 – 31 พฤษภาคม 2561 กระทรวงการคลังได้อนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศ จำนวน 2 ราย ออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทยได้ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 โดยมีเงื่อนไขการใช้เงินที่ได้รับจากการออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทยตามที่กระทรวงการคลังกำหนด รายชื่อนิติบุคคลต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตมีดังนี้ 

 

1. Ministry of Finance of the Lao People’s Democratic Republic (MOFL) 

2. Nam Ngum 2 Power Company (NN2PC) 

 

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย ในกรณีที่สถานภาพ สถานะการเงิน หรือการอื่นใดที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับอนุญาตมีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินอย่างมีนัยสำคัญ หรือเมื่อผู้ได้รับอนุญาตมีการดำเนินการไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาต 

กระทรวงการคลังขอเรียนเพิ่มเติมว่า กระทรวงการคลังจะเปิดให้นิติบุคคลต่างประเทศสามารถ     ยื่นคำขออนุญาตออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทได้เป็นกรณีพิเศษภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด ตั้งแต่วันที่   6 กันยายน – 6 ตุลาคม 2560 โดยนิติบุคคลต่างประเทศจะต้องสามารถออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทรุ่นอายุไม่เกิน 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 – 31 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะพิจารณาให้นิติบุคคลสามารถใช้เงินที่ได้รับดังกล่าวได้ดังนี้ 1) เงินบาทในประเทศไทย 2) ธุรกรรมซื้อ USD/THB (Spot USD) ในประเทศไทย 

กระทรวงการคลังขอขอบคุณผู้ยื่นคำขออนุญาตทุกรายที่ให้ความสนใจในการออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย ทั้งนี้ นิติบุคคลต่างประเทศสามารถยื่นหนังสือแสดงความจำนงขออนุญาตออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในเดือนมีนาคม กรกฎาคม และพฤศจิกายนได้ตามปกติ


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 09 ก.ย. 2560 เวลา : 00:06:15
04-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 4, 2020, 4:58 pm