เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
ไทย-ฟิลิปปินส์-ญี่ปุ่น จับมือเจ้าภาพประชุมเยาวชนท่องเที่ยวอาเซียน+3


นายอนันต์  วงศ์เบญจรัตน์  รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  เป็นประธานเปิดการประชุมเยาวชนท่องเที่ยวอาเซียน +3 ประเทศ ครั้งที่ 4 (The 4th ASEAN Plus Three Tourism Youth Summit 2017) ณ โรงแรม The Berkeley Hotel โดยมีผู้แทนเยาวชนด้านการท่องเที่ยวจากอาเซียน+3 ประเทศ (จีน ญี่ปุ่น เกาหลี) และผู้แทนจากสำนักงานเลขาธิการอาเซียน รวมทั้งสิ้น 67 คนเข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 18-24 กันยายน 2560 ณ ประเทศไทย วันที่ 24-30 กันยายน 2560 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ และระหว่างวันที่ 14-20 ตุลาคม 2560 ณ ประเทศญี่ปุ่น


การประชุมดังกล่าว เป็นกิจกรรมโครงการภายใต้แผนการดำเนินงานความร่วมมือด้าน การท่องเที่ยวอาเซียนบวกสาม พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ ประเทศที่เป็นเจ้าภาพ ได้แก่ ประเทศไทย ญี่ปุ่น และฟิลิปปินส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และเชื่อมโยงความหลากหลายทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนบวกสามประเทศ (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้) รวมทั้ง เพื่อยกระดับการแข่งขันระหว่างเยาวชนอาเซียนบวกสามในด้านการศึกษาการพัฒนาการท่องเที่ยว การตลาด และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี และเพื่อปลูกฝังแนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนผ่านธรรมชาติ มรดกทางวัฒนธรรมและชุมชนท้องถิ่น

นายอนันต์ กล่าวว่า  ในปี 2560 นี้ การประชุมเยาวชนท่องเที่ยวอาเซียนฯ มีหัวข้อการประชุม (Theme) “ASEAN Plus Three Youth for Competitive and Sustainable Tourism Development” เพื่อสะท้อนการดำเนินงานตามกรอบแผนยุทธศาสตร์ ด้านการท่องเที่ยวอาเซียนปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๘ (ASEAN Tourism Strategic Plan 2016 - 2025) และเพื่อเฉลิมฉลอง World Tourism Day 2017 ภายใต้หัวข้อ (Theme) “Sustainable Tourism – a tool for development โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย 1) การเรียนรู้กลยุทธ์การตลาดด้านการท่องเที่ยวซึ่งประเทศไทยถูกจัดอันดับให้เป็นผู้นำประเทศอาเซียนและเอเชียในด้านกลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยว จึงทำให้ประเทศไทยเป็นเป้าหมายสำคัญหนึ่งของการเรียนรู้ด้านการตลาดการท่องเที่ยวของการจัดการประชุมในครั้งนี้ โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 2) การพัฒนาด้านการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) หรือ อุตสาหกรรมการจัดการประชุมซึ่งกำลังกลายเป็นที่นิยมในอาเซียนและทั่วโลก และเป็นการเน้นย้ำถึงประสิทธิภาพของประเทศไทยในการส่งเสริมและการจัดการในภาคส่วนดังกล่าว โดยสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) นอกจากนี้ จะเป็นการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวนอกสถานที่ อาทิ ศึกษาดูงานการจัดการศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เยี่ยมชมและร่วมทำกิจกรรมกับชุมชนตลาดร้อยปีนางเลิ้ง ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยและมวยไทย ทัศนศึกษา

โครงการในพระราชดำริ “ชั่งหัวมัน” และร่วมกิจกรรมการปลูกป่าและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ ศูนย์สิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้ทราบว่า ในปี 2561 ประเทศไทยประกาศให้เป็นปีแห่งการท่องเที่ยว “AMAZING THAILAND TOURISM YEAR 2018” และประเทศไทย โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม “The 4th UNWTO World Forum on Gastronomy Tourism” และ

การประชุม “The Sport Accord Convention” โดยจะเห็นว่าปัจจุบันการท่องเที่ยวมีความสำคัญและบทบาทเป็นอย่างมากในการเชื่อมโยงกิจกรรม วัฒนธรรม ชุมชน และกีฬาเข้าด้วยกันเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ และภูมิภาคอาเซียนให้เกิดการพัฒนาและการกระจายรายได้ รวมทั้งอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน โดยคาดหวังว่าเยาวชนรุ่นใหม่ในวันนี้จะเป็นคลื่นลูกใหม่ เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของประเทศและภูมิภาคให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 19 ก.ย. 2560 เวลา : 18:04:51
04-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 4, 2020, 9:33 pm