เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
คนร.มอบ7รสก.ส่งแผนยั่งยืนให้คกก.ฟื้นฟู ต.ค.


นายเอกนิติ  นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ที่มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานได้เห็นชอบการแก้ไขปัญหาของรัฐวิสาหกิจ 7 แห่ง โดยมอบให้รัฐวิสาหกิจทั้ง 7 แห่งจัดทำแผนขับเคลื่อนองค์กรในระยะยาวให้เกิดความยั่งยืนสอดคล้องกับภารกิจหลัก โดยเน้นการให้บริการแก่ประชาชน พร้อมให้จัดทำแผนปฏิบัติการรายปีภายใต้แผนขับเคลื่อนองค์กรในระยะยาว ก่อนให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนฟื้นฟูพิจารณาภายในเดือนตุลาคมนี้เพื่อนำเสนอที่ประชุม คนร. ต่อไป

          
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าดำเนินการแก้ไขปัญหาองค์กร อาทิ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย มีความคืบหน้าสามารถลดต้นทุนเงินฝากได้ดีกว่าเป้าหมาย รวมถึงการสรรหาพันธมิตร ซึ่งขณะนี้มีผู้สนใจ 3 ราย โดย คนร. ได้ขอให้เร่งพลิกฟื้นองค์กรควบคู่กับการเจรจาสรรหาพันธมิตรให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2561
          
พร้อมกันนี้ คนร. ได้เห็นชอบในหลักการเรื่องรูปแบบการบริหารจัดการโครงการรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) โดยให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จัดตั้งบริษัทลูก 2 แห่ง ในการบริหารทรัพย์สิน และเพื่อเดินรถและซ่อมบำรุงบริหารจัดการโครงการรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ให้เกิดประสิทธิภาพ โดยเน้นย้ำจะต้องเปิดโอกาสให้เอกชนรายอื่นสามารถเชื่อมโยงเข้ามาเพื่อให้เกิดการแข่งขันด้วย
          
นายเอกนิติ ยังเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเตรียมการและสร้างความเข้าใจในร่างพรบ.การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... โดยมีนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานอนุกรรมการ เพื่อศึกษา วิเคราะห์ประเด็นที่ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ. พัฒนารัฐวิสาหกิจฯ โดยให้จัดทำแผนและสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่สาธารณชน รวมทั้งประสานงานกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการสร้างการรับรู้ให้กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยยืนยันว่า ร่าง พ.ร.บ. พัฒนารัฐวิสาหกิจฯ เป็นการปฏิรูประบบการกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ 

ซึ่งยังคงความเป็นรัฐวิสาหกิจไว้ และไม่ได้มีผลเป็นการแปรรูป หรือถ่ายโอนทรัพย์สินไปยังภาคเอกชน นอกจากนี้ได้เห็นชอบแนวทางการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีองค์ประกอบเทียบเคียงกับร่าง พ.ร.บ. พัฒนารัฐวิสาหกิจฯ เพื่อทำหน้าที่ในการคัดเลือกบุคคลที่มีทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และสอดคล้องกับสมรรถนะหลักและนำเสนอ คนร. พิจารณา และกำหนดรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการตามแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ ที่คณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติ ซึ่งจะการสร้างความโปร่งใสในการสรรหาบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 11 ต.ค. 2560 เวลา : 19:11:31
09-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 9, 2020, 9:30 pm