การศึกษา-สิ่งแวดล้อม-สาธารณสุข
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลอุทัยธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหาร ข้าราชการ ประชาชนเฝ้ารับเสด็จฯ

 

 

ศาสตราจารย์ คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กราบบังคมทูลรายงานว่า  โรงพยาบาลอุทัยธานี ได้รับประมาณจากกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 401 ล้านบาท ในการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน สูง 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 21,652 ตารางเมตร กำหนดแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2562 เพื่อเป็นอาคารบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน และตรวจรักษาโรคแผนกผู้ป่วยนอกทุกสาขา ศูนย์ทันตกรรม ศูนย์ไตเทียม ศูนย์เคมีบำบัด ซึ่งจะเพิ่มศักยภาพและคุณภาพการบริการ  ลดความแออัด ลดการส่งต่อผู้ป่วยออกนอกจังหวัดอุทัยธานี

 

โรงพยาบาลอุทัยธานีเป็นโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 350 เตียง ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยในพื้นที่ จังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดใกล้เคียง โดยในปี 2560 มีผู้ป่วยนอกมารับบริการ 280,633 ครั้งต่อปี และผู้ป่วยในมารับบริการ 20,395ครั้ง ต่อปีสามารถดูแลรักษาโรคเฉพาะทาง อาทิ อายุรกรรม  ศัลยกรรม สูตินรีเวชกรรม การผ่าตัดต่างๆ โรคทางจิตเวช และมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวให้การดูแลผู้ป่วยในชุมชนและผู้สูงอายุ รับผู้ป่วยส่งต่อจากโรงพยาบาลในจังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดใกล้เคียง จึงต้องพัฒนาด้านอาคารสถานที่ ให้สามารถรองรับผู้มารับบริการที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี

 

 

ทั้งนี้ อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน 9 ชั้น ประกอบด้วย ชั้นที่ 1 เป็นห้องฉุกเฉิน ห้องทำบัตร ห้องจ่ายยา เอกซเรย์ การเงิน ชั้น 2 ถึงชั้น 6 เป็นห้องตรวจโรคแผนกต่างๆ เช่นห้องทันตกรรม ห้องตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษ ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 7-8 เป็นสำนักงาน ฝ่ายบริหาร เวชสถิติ  ศูนย์คอมพิวเตอร์ การเงิน บัญชี ชั้น 9 เป็นห้องทรงงาน และห้องแสดงนิทรรศการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเริ่มก่อสร้างในปี 2560 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายเดือนธันวาคม .. 2562  วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลให้มีความทันสมัย รองรับประชาชนในระดับจังหวัด และพัฒนาศักยภาพการบริการให้เป็นศูนย์เชี่ยวชาญดูแลโรคที่เป็นปัญหาของจังหวัด อาทิ โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง ไตวายเรื้อรัง มะเร็ง และด้านการดูแลผู้สูงอายุ เนื่องจากจังหวัดอุทัยธานีก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ต้องจัดระบบบริการรองรับให้เป็นผู้สูงอายุที่สุขภาพดี รวมทั้งได้จัดทำแผนพัฒนาโรงพยาบาลระยะ 10 ปี ซึ่งในปี 2564 จะเริ่มการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้น อาคารที่จอดรถ 7 ชั้น และอาคารสนับสนุนบริการ 


LastUpdate 10/01/2561 22:27:31 โดย : Admin

23-10-2018
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555