การศึกษา-สิ่งแวดล้อม-สาธารณสุข
คกก.โรคติดต่อแห่งชาติ เห็นชอบแนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรคดื้อยา


คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เห็นชอบแนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรคดื้อยาหลายขนาน ชนิดรุนแรงมากภายใต้ ...โรคติดต่อ ..2558 เพื่อประโยชน์ในการควบคุมป้องกันโรควัณโรค

 

 

.คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล  สกลสัตยาทร  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานใน 3โรค คือ แนวทางการป้องกันควบคุมโรควัณโรคดื้อยาหลายขนาน ชนิดรุนแรงมาก ภายใต้ ...โรคติดต่อ ..2558ผลสำเร็จของการกำจัดโรคเท้าช้างในประเทศไทย เพิ่มองค์ประกอบในคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการป้องกันควบคุมป้องกันโรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส และติดตามสถานการณ์และปัญหาพิษสุนัขบ้า

.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล ให้สัมภาษณ์ว่า ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบแนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรคดื้อยาหลายขนาน ชนิดรุนแรงมาก ภายใต้ ...โรคติดต่อ ..2558โดยมอบให้กรมควบคุมโรค ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติให้ครอบคลุมการดูแลรักษาผู้ป่วยหรือผู้มีเหตุสงสัยติดเชื้อวัณโรคดื้อยา ให้ได้รับการรักษาที่มีมาตรฐาน เพื่อให้ได้รับยาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับโรคเท้าช้างเป็นเรื่องน่ายินดีที่ประเทศไทยได้รับใบประกาศนียบัตรจากผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกที่ประสบความสำเร็จในการกำจัดโรคเท้าช้าง เมื่อ 7 กันยายน 2560 แต่ยังต้องมีมาตรการต่อเนื่องในการ           เฝ้าระวังในพื้นที่แพร่โรคบางจังหวัดและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ป่วย ที่ยังมีรอยโรคเหลืออยู่ รวมไปถึงการป้องกันโรคที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านที่ยังพบโรค

สำหรับการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทย รับทราบมาตรการเร่งรัดการป้องกันควบคุมโรคในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ให้เน้นการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของให้ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ รวมทั้งรณรงค์สื่อสารให้ความรู้ผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดเพื่อให้มารับการฉีดวัคซีนให้ครบตามแผนการรักษา


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 24 ก.พ. 2561 เวลา : 10:04:47
25-02-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ February 25, 2020, 7:36 am