การศึกษา-สิ่งแวดล้อม-สาธารณสุข
กรม สบส.ร่วมจัดตั้งศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลเพื่อให้ใช้งานและบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์อย่างเป็นระบบ


กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สร้างมาตรฐานศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลให้เป็นศูนย์กลางจัดการเครื่องมือแพทย์อย่างเป็นระบบให้พอเพียง พร้อมใช้งาน มีมาตรฐานและความปลอดภัย พร้อมบริการประชาชนได้ตลอด24ชั่วโมงลดปัญหาการขาดแคลนและเครื่องมือแพทย์ล้นโรงพยาบาลได้ นำร่องแล้วในปี 60 จำนวน 13 แห่ง ในปี 61ดำเนินการเพิ่มอีก 20 แห่ง

 

 

นายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ตามนโยบายของ พญ.ประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรม สบส. ในเรื่องของการควบคุม กำกับ และพัฒนาระบบบริการสุขภาพในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านวิศวกรรมการแพทย์ โดยกองวิศวกรรมการแพทย์ได้พัฒนาและส่งเสริมให้ ดำเนินการจัดตั้งศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องมือแพทย์ได้อย่างเป็นระบบมีมาตรฐาน มีความเพียงพอต่อการใช้งาน การซ่อมบำรุงรักษา และการจัดเก็บให้พร้อมใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งตรวจสอบ ทดสอบ สอบเทียบตามแผนประจำปี สามารถรับประกันความปลอดภัยเครื่องมือแพทย์ก่อนให้บริการแก่ประชาชน ทั้งสามารถลดปัญหาการขาดแคลนและการสะสมของเครื่องมือแพทย์ในแต่ละแผนกของโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถลดภาระงานของเจ้าหน้าและประหยัดงบประมาณด้านการจัดซื้อได้อย่างคุ้มค่าซึ่งในปี 60 ที่ผ่านมา กรมฯ ได้ดำเนินการจัดตั้งแล้ว จำนวน 13 แห่ง ส่วนในปี 61 จะดำเนินการเพิ่มเติมอีก20 แห่ง พร้อมกันนี้ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการจัดทำศูนย์เครื่องมือแพทย์สำหรับโรงพยาบาล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานได้อย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ

การพัฒนาและขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพถือเป็นหัวใจสำคัญ เพราะจะทำให้ประชาชนได้รับความคุ้มค่าจากการบริการด้านการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และเกิดความเท่าเทียมกัน กรม สบส.จึงได้มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดีนายแพทย์ประภาสกล่าว

 

 

ด้านนายปริญญา คุ้มตระกู รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิศวกรรมการแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่ากองวิศวกรรมการแพทย์ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการจัดทำศูนย์เครื่องมือแพทย์สำหรับโรงพยาบาลเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลให้เกิดเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยเนื้อหาภายในคู่มือจะประกอบด้วยองค์กรและระบบการจัดการ การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ การบริหารทรัพยากร ศูนย์เครื่องมือแพทย์และข้อกำหนดเฉพาะของเครื่องมือ และการตรวจติดตามและการเฝ้าระวัง เป็นต้น หากหน่วยงานหรือสถานบริการสุขภาพใดสนใจ สามารถขอรับคู่มือได้ที่ กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2149 5681-91 ต่อ 1395


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 02 มี.ค. 2561 เวลา : 16:10:09
30-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 30, 2020, 1:33 pm