เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
สำนักงาน กสทช. นำเงินเหลือจ่ายประจำปี 2560 จำนวน 3,743 ล้านบาท ส่งรัฐเพื่อเป็นรายได้แผ่นดิน


นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. ได้คำนวณเงินเหลือจ่ายประจำปี 2560 ตามมาตรา 65 วรรคสองของ ...องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ปรากฏว่า มีเงินเหลือจ่ายก่อนได้รับการตรวจสอบบัญชีจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) จำนวน3,743,859,254.79 บาท ซึ่งสำนักงาน กสทชได้นำเงินจำนวนดังกล่าวส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้แผ่นดิน เรียบร้อยแล้ว

 

 

ทั้งนี้ การนำเงินส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดินของสำนักงาน กสทช. ในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการตาม มาตรา 65 วรรคสอง ของพ...องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม .. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่กำหนดให้รายได้ของสำนักงาน กสทช. ตาม (1) อันได้แก่ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการตามมาตรา 42 วรรคสอง และมาตรา 45 วรรคสาม และ (2) ซึ่งได้แก่ รายได้หรือผลประโยชน์อันได้มาจากการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของ กสทช. และสำนักงาน กสทชเมื่อหักรายจ่ายสำหรับการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพของสำนักงาน กสทช. ค่าภาระต่างๆ ที่จำเป็น เงินที่จัดสรรเพื่อสมทบกองทุนตามมาตรา 52 และกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ เหลือเท่าใดให้นำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 22 มี.ค. 2561 เวลา : 15:08:37
02-10-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ October 2, 2020, 5:00 am