เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
สคร. - เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ


คร. เร่งรัฐวิสาหกิจลงทุนต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจปี 61 หลังเครื่องชี้การลงทุนรัฐวิสาหกิจ 2 เดือนแรก ของปี 61 ขยายตัวสูงถึง 47 %”

 


 

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)เปิดเผยว่า ในปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยขยายตัวได้สูงถึงร้อยละ 3.9 ส่วนหนึ่งได้รับแรงสนับสนันจากการลงทุนรัฐวิสาหกิจที่ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 9 สำหรับในวันนี้ได้จัดประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี 

(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เป็นประธาน และได้เชิญผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ 17 แห่งที่มีวงเงินลงทุนสูง เพื่อรับนโยบายในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจปี 2561 ขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง

ตารางที่ 1 อัตราการขยายตัวของ GDP และการลงทุนของรัฐวิสาหกิจในปี 2557 - 2560

อัตราการขยายตัว ปี 2557

ปี 2558 ปี 2559

ปี 2560

GDP (% YoY) 1.0%

3.0% 3.3%

3.9%

การลงทุนรัฐวิสาหกิจ (% YoY) -13.9%

16.4% 11.7%

9.0%

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการ สคร. กล่าวเพิ่มเติมว่า กรอบการลงทุนของรัฐวิสาหกิจในปี 2561 ที่ สคร. กำกับดูแลสูงถึง 515,114 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 49.7 จากปี 2560 โดยเครื่องชี้การลงทุนรัฐวิสาหกิจในช่วง 2 เดือนของปี 2561 (มกราคมกุมภาพันธ์ 2561) ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 47 ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้เศรษฐกิจในปี 2561 ขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจสะสมในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2561) เท่ากับ 91,686 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 141 ของแผนการเบิกจ่ายสะสม โดยเป็นผลมาจากการเร่งลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่มีงบลงทุนขนาดใหญ่ เช่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) การรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 2 เครื่องชี้การลงทุนรัฐวิสาหกิจในปี 2561

อัตราการขยายตัว มกราคม

กุมภาพันธ์ 2 เดือนแรก

ของปี 2561

การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (% YoY)  41% 55%  47%

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการ สคร. กล่าวสรุปว่า เพื่อให้รัฐวิสาหกิจสามารถเบิกจ่ายงบลงทุนในปี 2561 ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ได้มอบนโยบาย

ให้รัฐวิสาหกิจดำเนินการดังนี้

(1) เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันในปี 2561 ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

(2) ปรับปรุงแผนและประมาณการเบิกจ่ายงบลงทุนให้สะท้อนกับความสามารถในการเบิกจ่ายได้ตามจริง โดยให้เน้นการเบิกจ่ายในช่วงไตรมาสที่ 2 และ 3 เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง

(3) ให้รัฐวิสาหกิจที่ประหยัดงบประมาณได้จากการจัดซื้อจัดจ้างพิจารณาการนำเงินไปลงทุนในโครงการอื่นที่มีความสำคัญและเร่งด่วนเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล

(4) เร่งปรับปรุงกรอบการลงทุนให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2561

(5) เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 และรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นรายเดือนและรายงานการก่อหนี้ผูกพันให้ สคร. ภายในทุกวันที่ 5 ของเดือน เพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560

(6) ให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจนำนโยบายทั้ง 5 ข้อ ไปกำกับให้ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจดำเนินการอย่างเคร่งครัด รวมทั้งกำกับดูแลการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย และพิจารณากำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของการเบิกจ่ายงบลงทุนในการประเมินผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ

(7) ให้รัฐวิสาหกิจเร่งดำเนินการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำฐานข้อมูล (Big Data) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ (Data Analytic) และสามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลดังกล่าวร่วมกันระหว่างรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งเตรียมความพร้อมบุคลากรในทุกระดับให้มีความรู้และสมรรถนะ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 26 มี.ค. 2561 เวลา : 15:01:33
02-10-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ October 2, 2020, 5:54 am