ซีเอสอาร์-เอชอาร์
'CPF เติมรอยยิ้มและกำลังใจให้ผู้สูงอายุ เดินหน้าโครงการ 'กองทุนซีพีเอฟ คืนสุขผู้สูงวัย 'เข้าปีที่ 8'


บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ มุ่งมั่นปลูกฝังพนักงานกตัญญูรู้คุณ  เกื้อกูล มีส่วนร่วมช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งและไม่มีรายได้รอบโรงงานและฟาร์มของบริษัท เดินหน้าโครงการกองทุนซีพีเอฟ คืนสุขผู้สูงวัยเข้าสู่ปีที่ 8      

 

     

 

นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์  รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซีพีเอฟ ในฐานะประธานคณะทำงานกองทุนซีพีเอฟ คืนสุขผู้สูงวัย เปิดเผยว่ากองทุนซีพีเอฟ คืนสุขผู้สูงวัยเป็นโครงการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชนโดยรอบฟาร์มและโรงงานของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งและไม่มีรายได้  ได้รับการดูแลและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  เริ่มดำเนินโครงการฯมาตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปี 2560 มีจำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับความช่วยเหลือไปแล้วรวม 795  ราย เป็นวงเงินที่ช่วยเหลือเกือบ 80 ล้านบาท  สำหรับในปี 2561 ซึ่งเข้าสู่ปีที่ 8 ของการดำเนินโครงการ ทางคณะทำงานกองทุนฯ ได้พิจารณาให้การช่วยเหลือผู้สูงวัยในโครงการรวมทั้งสิ้น  472  ราย 

 

   

บริษัทฯตระหนักถึงแนวโน้มสังคมไทยที่ก้าวสู่สังคมผู้สูงวัย จึงได้สานต่อโครงการกองทุนซีพีเอฟ  คืนสุขผู้สูงวัย เพื่อดูแลผู้สูงอายุรอบโรงงานและฟาร์มของบริษัทให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และยังเป็นการปลูกฝัง พนักงานซีพีเอฟในเรื่องการแบ่งปัน การรู้จักกตัญญูรู้คุณ  ซึ่งบุคลากรซีพีเอฟทุกคนยึดหลักปรัชญา 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน คือ  ประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน และบริษัทนายวุฒิชัยกล่าว  

 

        

 

ทั้งนี้ การพิจารณาผู้สูงอายุที่ขอรับความช่วยเหลือใหม่ตั้งแต่ปี 2561 คือ  1. ต้องเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป  2 . เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รัศมีห่างจากโรงงาน/ฟาร์ม หรือสาขาของบริษัท ไม่เกิน 5 กิโลเมตรและอาศัยอยู่มาไม่ต่ำกว่า 1 ปี  3. ไม่ปรากฎว่าเป็นผู้ติดสุรา ยาเสพติดและการพนัน   4. ฐานะยากจนและถูกทอดทิ้ง หรือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และไม่ปรากฎว่ามีรายได้  

 

     

 

สำหรับรูปแบบการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุในโครงการกองทุนซีพีเอฟ คืนสุขผู้สูงวัยมีทั้งการมอบเงินสด 2,000 บาท /เดือน/คน โดยดูแลต่อเนื่องจนผู้สูงอายุถึงแก่กรรม  การออกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุเป็นประจำทุกเดือน  ช่วยเหลือปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย สาธารณูปโภค สภาพแวดล้อมของที่พัก มอบสิ่งของจำเป็นเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค  และจัดกิจกรรมด้านสังคมเพื่อสร้างคุณค่าทางร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ ให้แก่ผู้สูงอายุทั้งที่อยู่ในโครงการและผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนรอบๆโรงงานและฟาร์มของบริษัท   อาทิ  จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรในวันสงกรานต์ซึ่งเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติด้วย


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 16 เม.ย. 2561 เวลา : 14:33:48

25-03-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555