การศึกษา-สิ่งแวดล้อม-สาธารณสุข
ปลัด สธ. ประชุมผู้บริหารทั่วประเทศ กำชับแก้ไขปัญหาค่าแรงลูกจ้าง


ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมผู้บริหารในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ กำชับเน้นย้ำค่าแรงลูกจ้างให้เป็นไปตามกฎหมาย พร้อมปรับการจ้างงานทุกรูปแบบให้เป็นไปตามภาระงาน และผ่านความเห็นชอบจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหรือผู้บริหารส่วนกลางแล้วแต่กรณี

 

 

นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนอกสถานที่ ครั้งที่ 5/2561 ที่จังหวัดบุรีรัมย์    โดยมี รองปลัด อธิบดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป จากทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมกว่า 500 คน โดยได้มอบนโยบายการบริหารงานบุคคล กรณีค่าแรงลูกจ้างของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในส่วนเงินบำรุง ซึ่ง ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบนโยบายเรื่องการจ้างงานลูกจ้างของหน่วยงานในสังกัด ขอให้ค่าแรงที่จ้าง ต้องไม่ต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำตามกฎหมายของกระทรวงแรงงาน และเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งส่วนใหญ่สามารถดำเนินการได้อยู่แล้ว      

 

     

 

โดยขอให้ผู้บริหารของหน่วยงานทั่วประเทศ  สำรวจการจ้างงานที่มีอยู่ว่า เป็นไปตามนโยบายหรือไม่ พร้อมจัดการให้มีอัตรากำลังที่เพียงพอเหมาะสมกับภาระงานที่มีอยู่ (Full Time Equivalent : FTE) และผ่านความเห็นชอบจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหรือผู้บริหารส่วนกลางแล้วแต่กรณี  ซึ่งจะได้มีหนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติไปยังหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศต่อไป  ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในระยะยาว   เป็นภาระงบประมาณของหน่วยบริการในอนาคต


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 19 พ.ค. 2561 เวลา : 15:19:56
24-02-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ February 24, 2020, 4:23 pm