การศึกษา-สิ่งแวดล้อม-สาธารณสุข
บ้านปูฯ ผลักดัน SE School สู่กระบวนการเรียนรู้แบบใหม่สร้างกิจการเพื่อสังคมแข็งแกร่ง


หลังจากเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ทั่วประเทศอายุระหว่าง20 – 35 ปี เรียนรู้ความรู้พื้นฐานที่สำคัญสำหรับกิจการเพื่อสังคม บน SE School (Social Enterprise School) แพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการที่สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับสังคมแห่งแรกในประเทศไทย พร้อมส่งแผนธุรกิจเข้าร่วมในโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม ปีที่ 8” หรือ Banpu Champions for Change 8 (BC4C#8)  ล่าสุด บริษัท บ้านปู (จำกัด) มหาชน ผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก และ สถาบัน Change Fusion องค์กรไม่แสวงผลกำไรภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ 10 กิจการเพื่อสังคมที่โดดเด่นด้วยไอเดียทางธุรกิจและความตั้งใจที่จะพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคม ประกอบด้วยกิจการเพื่อสังคมด้านงานฝีมือและการพัฒนาคนในชุมชน การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม การเงิน และการบริการสังคม โดยหลังจากนี้ทั้ง 10 กิจการจะนำทุนสนับสนุนเบื้องต้นรวม 800,000 บาท  ไปดำเนินกิจการจริงเป็นเวลา 3 เดือน หลังจากนั้นจะเป็นการประกาศผล 5 ทีมชนะเลิศ ในเดือนสิงหาคม 2561 เพื่อรับเงินทุนสนับสนุนเพิ่มเติมรวม 1.25 ล้านบาท

 

 

 

นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชนกล่าวว่า “ในปีนี้ โครงการฯ ได้มีการเพิ่มองค์ประกอบและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการยกระดับโครงการฯ และตอกย้ำแนวคิดของบ้านปูฯ ที่ว่าพลังความรู้ คือ พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา” ด้วยการนำแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ SE School เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการคัดเลือกผู้เข้าสมัคร เพื่อติดอาวุธให้ผู้สมัครทั้งประเทศ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการเพื่อสังคมอย่างลึกซึ้งขึ้น  จากนั้นเสริมด้วยกิจกรรม Live Consultationโดยแต่ละทีมสามารถปรึกษา Mentor ที่มีประสบการณ์ด้านกิจการเพื่อสังคมโดยตรง เพื่อนำความรู้ที่ได้จาก SE School ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแผนธุรกิจและโมเดลการแก้ไขปัญหาสังคมของตนให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น  ในฐานะคณะกรรมการพบว่า การเพิ่มกระบวนการเรียนรู้รูปแบบใหม่ในปีนี้ ทำให้ผู้สมัครแต่ละทีมสามารถนำเสนอแนวคิดกิจการเพื่อสังคมได้อย่างเป็นระบบ น่าสนใจมากยิ่งขึ้น และสามารถถ่ายทอดวิธีการสร้างผลกระทบเชิงบวกทางสังคมอย่างสร้างสรรค์ และเป็นรูปธรรมชัดเจนขึ้นด้วย

 

           

 

สำหรับกิจการเพื่อสังคมทั้ง 10 ทีมที่ผ่านเข้ารอบใน โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม ปีที่ 8 นี้ครอบคลุมปัญหาทางสังคมที่หลากหลาย ได้แก่

  • ด้านงานฝืมือและการพัฒนาคนในชุมชน ได้แก่

ทีม Wan-ta ธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าจากผ้าย้อมสีธรรมชาติ เพื่อเพิ่มรายได้ให้คนในชุมชน ไปพร้อมๆ กับการเพิ่มพื้นที่การปลูกต้นไม้ใหญ่ในชุมชน

ทีม Oriental Kingdom ธุรกิจที่มุ่งเสริมสร้างอาชีพให้กับชาวเขาเผ่าต่าง โดยพัฒนาและจำหน่ายสินค้าที่เน้นนำเสนอความโดดเด่นของลายผ้าทอ รวมทั้งการออกแบบสินค้าที่ปราณีตและมีอัตลักษณ์เฉพาะเพื่อเพิ่มมูลค่า

ทีม Craft de Quarr ธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าที่ระลึกจากภูมิปัญญาและงานศิลปะพื้นเมือง มุ่งแก้ไขปัญหาการขาดผู้สืบทอดงานหัตถกรรมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

ทีม ชาวเขา ชาวเรา ธุรกิจพัฒนาและจัดจำหน่ายสินค้าที่ผลิตโดยกลุ่มชาวเขา มุ่งพัฒนาตลาดสำหรับสินค้าหัตถกรรมและสร้างรายได้และอาชีพที่มั่นคงให้กับกลุ่มชาวเขา

ทีม วิถีไทย ธุรกิจให้บริการพื้นที่ตลาดออนไลน์เชื่อมต่อสินค้าชุมชนและกลุ่มลูกค้า มุ่งทำการตลาดผ่านการถ่ายทอดเรื่องราวที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ให้แก่สินค้าหัตถกรรมไทยจากชุมชนต่าง

ทีม Bunga Teh Tarik & Coffee ธุรกิจแฟรนไชส์ร้านชา กาแฟ เพื่อกลุ่มคนที่ขาดโอกาสในการประกอบอาชีพจากปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

  • ด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ได้แก่

ทีม Refill Station ธุรกิจค้าปลีก ที่มุ่งแก้ปัญหาขยะจากบรรจุภัณฑ์ในชีวิตประจำวัน เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าโดยไม่สร้างขยะด้วยการซื้อสิค้าแบบ refill ด้วยการนำบรรจุภัณฑ์มาเติมสินค้าเอง

ทีม Waste.Space ธุรกิจพื้นที่ตลาดออนไลน์สำหรับการซื้อขายวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกลุ่มสิ่งทอ เพื่อลดการผลิตใหม่และเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้กับวัสดุเหลือใช้

  • ด้านการเงิน ได้แก่

ทีม WEALTHI ธุรกิจการเงินส่วนบุคคล ที่จะช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้ารายย่อยที่มีรายได้น้อย ที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินได้

  • ด้านการบริการสังคม ได้แก่

ทีม TACT ธุรกิจให้บริการและดำเนินการด้านการทำ CSR อย่างยั่งยืน มุ่งส่งเสริมการใช้ทักษะของเยาวชนและแก้ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรของหน่วยงานต่าง ผ่านโครงการ CSR และเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา

 

 

 

10 กิจการที่ผ่านการคัดเลือกจะได้ช่วงทดลองดำเนินงานจริงตามแผนธุรกิจระยะ 3 เดือน โดยโครงการฯ จะให้การสนับสนุนการเรียนรู้เพิ่มเติมจากกระบวนการ Mentor Matching ที่โครงการฯ จะเชื่อมต่อทั้ง 10 กิจการ กับ Mentor ทั้งรุ่นพี่ที่เคยร่วมโครงการฯ และผู้เชี่ยวชาญทั้งทางด้านธุรกิจและสังคมในหลากหลายสาขา อาทิ โมเดลธุรกิจ การตลาด การเงินและบัญชี การสร้างแบรนด์ การสื่อสาร กฎหมาย ซึ่งการได้รับคำปรึกษาจาก Mentor นี้ จะช่วยลดจุดอ่อน เพิ่มจุดแข็งให้กับกิจการ รวมทั้งการสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจและประโยชน์ให้แก่สังคมต่อไปอีกด้วย

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อความคืบหน้าและการแข่งขันที่เข้มข้นของผู้เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายใน โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม ปีที่ 8 หรือ Banpu Champions For Change 8 (BC4C#8) ได้ที่ www.facebook.com/banpuchampions


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 23 มิ.ย. 2561 เวลา : 10:58:19
25-02-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ February 25, 2020, 5:49 am