การศึกษา-สิ่งแวดล้อม-สาธารณสุข
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการพัฒนาครูและบุคลากรในสถาบันการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาด้านมายเซ็ตการประกอบการ ครั้งที่ 4


นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ (National Startup Committee: NSC) (คณะกรรมการฯ) ได้เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการพัฒนาครูและบุคลากรในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาด้านมายเซ็ตการประกอบการ” (การอบรมฯ) ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2561 โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด) รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์) อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (รศ.ดร. เสาวนีย์ ไทยรุ่งโรจน์) รองกรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร) และคลังเขต 1 2 และ 7 เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมดังกล่าว

 


 

การจัดฝึกอบรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือกันระหว่างคณะกรรมการฯ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมบัญชีกลาง และธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนผ่านกระบวนการบ่มเพาะวิสาหกิจเริ่มต้นตั้งแต่ในโรงเรียน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสร้างบุคลากรตั้งแต่วัยเด็ก เพื่อให้รู้จัก เข้าใจ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อย่างผู้ประกอบการ ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นของประเทศไทยในอนาคต

การฝึกอบรมฯ ครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งหมด 65 ท่าน เป็นครูจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Startup Club จำนวน 44 คน จาก 21 สถาบัน ผู้แทนสำนักงานคลังเขต 1 2 และ 7 จำนวน 5 คน และคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) 16 คน จาก 16 จังหวัดในภาคกลาง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร สมุทรปราการ สมุทรสงคราม พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ฉะเชิงเทรา ตราด ระยอง จันทบุรี และชลบุรี โดยมีคณาจารย์จากศูนย์การสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม (Innovation-Driven Entrepreneurship Center : IDE Center) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยทำหน้าที่เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมฯ ตลอดระยะเวลา 2 วัน 1 คืน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นผู้ประกอบการและสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนและเยาวชน ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความคิดสร้างสรรค์อย่างผู้ประกอบการเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนวิสาหกิจไทยต่อไป

สำหรับการฝึกอบรมฯ ครั้งต่อไป จะจัดขึ้นภายในเดือนกรกฎาคม 2561 ที่จังหวัดนครราชสีมา สำหรับ คบจ. และคุณครูสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ Startup Club ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออก


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 28 มิ.ย. 2561 เวลา : 18:21:32
25-02-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ February 25, 2020, 7:18 am