การศึกษา-สิ่งแวดล้อม-สาธารณสุข
องคมนตรี ตรวจเยี่ยม 'รพ.พระทองคำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา'


องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา พร้อมมอบนโยบายขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรม สนับสนุนให้คนดีมีน้ำใจอยู่ในทุกส่วนของโรงพยาบาล และใช้แนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

 วันนี้ (5 กรกฎาคม 2561) ที่โรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา นายแพทย์กิตติศักดิ์ กลับดี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ได้มาตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  ซึ่งเป็น 1 ใน 10 โรงพยาบาลอยู่ในความอนุเคราะห์ของมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล  มีอัตลักษณ์ร่วมกัน คือโรงพยาบาลที่เป็นมากกว่าโรงพยาบาล (More than a Hospital)” ดำเนินงานด้วยการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน และเป็นสถานบริการใกล้บ้านที่ให้การดูแลครบถ้วนด้านกาย จิต สังคมอย่างใกล้ชิด ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน โดยเป็นโรงพยาบาลที่ได้รับรางวัลรื่นจิตอาสา ประจำปี 2560 ประเภทเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีคุณธรรมดีเด่น และรางวัลบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม (เรื่องเล่าดีเด่น) ปี 2561 โดยมีนายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 9 และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ พร้อมนำเยี่ยมชมการดำเนินงาน

 

 

นายแพทย์กิตติศักดิ์กล่าวต่อว่า ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม กล่าวถึงแนวทางการสร้างโรงพยาบาลคุณธรรม ต้องดำเนินตามหลักดังนี้ 1.เจ้าหน้าที่ทุกคนในโรงพยาบาลต้องพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด  และถ้ามีความตั้งใจจะทำให้ประสบผลสำเร็จ  2.กำหนดความต้องการร่วมกัน เช่น พฤติกรรมที่พึงประสงค์กับไม่พึงประสงค์ 3.ร่วมกันขจัดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เช่น กำหนดคุณธรรมหลัก 3 ประการ เช่น ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความมีน้ำใจ  เพื่อนำไปสู่เป้าหมายคือ มีคนดีมีน้ำใจอยู่ในทุกภาคส่วนของโรงพยาบาล 4.การแปลงคุณธรรมเป็นจริยธรรม กำหนดเป็นตัวชี้วัดไปสู่การปฏิบัติในองค์กร และ 5.ประเมินเมื่อครบ 1 ปี และปรับปรุงให้บรรลุเป้าหมาย นอกจากนี้ การใช้แนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียงหรือทางสายกลาง มีเหตุผล ตามกฎหมาย หลักวิชา หลักคุณธรรม จริยธรรมตามวิชาชีพ และไม่กระทบต่อสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม จะช่วยทำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความสุข สามัคคี และประสบผลสำเร็จในการทำงานและการให้บริการ

 

 

ทั้งนี้ โรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง ดูแลประชาชน 41,732 คน ให้บริการผู้ป่วยนอกเฉลี่ย 236 ครั้งต่อวัน เช่น โรคความดันโลหิตสูง ระบบทางเดินหายใจ โรคเบาหวาน กล้ามเนื้อผิดปกติ และปวดแน่นท้อง โดยโรงพยาบาลมีแนวทางการดำเนินงาน ด้วย 5 องค์ประกอบ คือ 1. การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 2.เชื่อมโยงสอดประสานเศรษฐกิจพอเพียง  3.เวชศาสตร์ครอบครัว 4.ส่งเสริมงานจิตอาสา และ 5.ภูมิสถาปัตย์ สิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ให้คุ้มค่า


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 05 ก.ค. 2561 เวลา : 15:28:49
30-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 30, 2020, 1:48 pm