เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขต กทม. เริ่มเดือน ก.ค. 61


กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่ผู้มีสิทธิในกรุงเทพมหานคร ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต โดยจะเริ่มจ่ายเดือนกรกฎาคมเป็นเดือนแรก

 


 

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้เตรียมจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่ผู้มีสิทธิในกรุงเทพมหานคร ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) ในเดือนกรกฎาคม 2561 นี้ 

สำหรับการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างกรมบัญชีกลาง กรุงเทพมหานคร และสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าของข้อมูลจะทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลของผู้มีสิทธิให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมถึงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลบุคคล เช่น ชื่อ สกุล ตรงกับเลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด การมีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครหรือไม่ การมีชีวิตอยู่หรือไม่ และกรมบัญชีกลางทำหน้าที่พัฒนาและดูแลระบบงาน ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและธนาคารต่าง เพื่อช่วยแก้ไขปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง มีความสมบูรณ์ ด้วยความรวดเร็ว และโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้ผู้มีสิทธิรับเงินโดยตรงตามข้อมูลที่มีการตรวจสอบสมบูรณ์แล้ว ที่ผ่านมา กรมบัญชีกลางได้จัดอบรมการใช้งานระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม สำหรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักพัฒนาสังคม และสำนักงานเขต 50 เขต ในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมความพร้อมในการจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุ 

ผู้มีสิทธิที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานคร มีจำนวน 739,000 ราย แต่จากการตรวจสอบข้อมูล ผู้มีสิทธิพบว่ามีข้อมูลบางส่วนยังไม่สมบูรณ์ทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินได้ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 โดยพบปัญหา เช่น รายชื่อไม่ปรากฏในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง มีรายชื่อที่อายุไม่ถึง 60 ปี เป็นผู้ขอรับเงินหนึ่งรายชื่อขอรับเงินมากกว่า 1 สำนักงานเขต เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารไม่ถูกต้อง เป็นต้น ดังนั้น หากผู้ที่เคยได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเดือนมิถุนายน 2561 แต่ไม่ได้รับเงินในเดือนกรกฎาคม 2561 ขอให้ติดต่อสำนักงานเขตที่ตนมีทะเบียนบ้านอยู่ เพื่อแก้ไขปรับปรุงข้อมูลให้สมบูรณ์ และจะได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้โดยเร็ว


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 09 ก.ค. 2561 เวลา : 11:17:03
26-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 26, 2020, 12:49 pm