เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..)


ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) .. .... ที่กำหนดให้มีการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ประกอบการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Business) ในต่างประเทศ

 

 

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่าการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ในต่างประเทศยังมีข้อจำกัด ดังนั้น เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและสร้างความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีอากรให้ครอบคลุมถึงผู้ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ในต่างประเทศ กรมสรรพากรจึงได้ศึกษาหลักการกฎหมายของประเทศต่างๆ เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่นเกาหลี อังกฤษ และประเทศในสหภาพยุโรปอีกหลายประเทศ ซึ่งกำหนดให้ผู้ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ในต่างประเทศมาจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านเว็บไซต์ และเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเช่นเดียวกับผู้ประกอบการภายในประเทศ

กรมสรรพากรจึงได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรฯ โดยกำหนดให้ผู้ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลแพลตฟอร์มในต่างประเทศ ที่มีรายได้จากการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี ยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ยื่นแบบแสดงรายการภาษี และนำส่งภาษีให้แก่กรมสรรพากรผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการสากลที่ทั่วโลกปฏิบัติ

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวสรุปว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยยกระดับประสิทธิภาพและสร้างความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีอากรให้ครอบคลุมถึงผู้ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ในต่างประเทศ และคาดว่าจะจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ3,000ล้านบาท


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 20 ก.ค. 2561 เวลา : 11:01:34
03-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 3, 2020, 10:10 pm