เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
เครื่องชี้การลงทุนรัฐวิสาหกิจ 7 เดือนของปี 2561 ขยายตัวสูงถึง 71%


นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมของรัฐวิสาหกิจ 45 แห่ง ที่ สคร. กำกับดูแลโดยตรงตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 – กรกฎาคม 2561 มีจำนวน 262,998 ล้านบาท ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 71 เมื่อเทียบกับผลเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมในช่วงเดียวกัน ของปี 2560 โดยการลงทุนที่เติบโตของรัฐวิสาหกิจเป็นผลมาจากการเร่งลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่มีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อาทิ โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น ของการรถไฟแห่งประเทศไทย โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 1 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รวมถึงการเพิ่มทุนให้แก่บริษัทในเครือของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อไปลงทุนต่อ

 


 

อัตราการเติบโตการเบิกจ่ายลงทุนปี 2561 เปรียบเทียบปี 2560

เดือนปัจจุบัน (.. 61) 7 เดือน ปี 60 ปี 61 ปี 60 ปี 61

ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท) 15,549 19,319 153,734 262,998

Growth % YoY ของผลการเบิกจ่าย 24% 71%

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

นายชาญวิทย์ นาคบุรี รองผู้อำนวยการ สคร. ในฐานะโฆษก สคร. กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมของรัฐวิสาหกิจทั้ง 45 แห่ง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – กรกฎาคม 2561 มีจำนวน 281,274 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 91 ของแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม โดยรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – กรกฎาคม 2561 จำนวน 78,718 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 78 ของแผนการเบิกจ่าย งบลงทุนสะสม และรัฐวิสาหกิจปีปฏิทินเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 – กรกฎาคม 2561 จำนวน 202,556 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 97 ของแผนการเบิกจ่ายลงทุนสะส

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจสะสมถึงเดือนกรกฎาคม 2561 (ตุลาคม 2560 - กรกฎาคม 2561)

รัฐวิสาหกิจ เบิกจ่ายจริงสะสม ร้อยละเบิกจ่ายจริงสะสม/ แผนเบิกจ่ายสะสม

ปีงบประมาณ (.. 60 – .. 61)

จำนวน 34 แห่ง 78,718 78%

ปีปฏิทิน (.. 61 – .. 61)

จำนวน 11 แห่ง 202,556 97%

รวม 45 แห่ง 281,274 91%

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

นายประภาศ คงเอีย ผู้อำนวยการ สคร. กล่าวสรุปว่า การลงทุนของรัฐวิสาหกิจยังคงเป็นเครื่องมือ ที่สำคัญของรัฐบาลในการขับเคลื่อนนโยบายสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปี 2561 ให้ขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวต่อไป ดังนั้น สคร. ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลรัฐวิสาหกิจจึงได้ดำเนินการกำกับและติดตามการลงทุนของรัฐวิสาหกิจอย่างไกล้ชิด โดยถือว่าการลงทุนเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ นอกจากนั้น ยังสร้างกระบวนการและช่องทางในการส่งผ่านข้อมูล ไปยังผู้รับผิดชอบของรัฐวิสาหกิจ คือ ประธานกรรมการรัฐวิสาหกิจ กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ และผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ ผ่าน Line Active Shareholder/Partnership ด้วย เพื่อให้รัฐวิสาหกิจเร่งดำเนินการลงทุนตามแผนการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบ


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 08 ก.ย. 2561 เวลา : 09:21:46
01-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 1, 2020, 4:33 pm