การศึกษา-สิ่งแวดล้อม-สาธารณสุข
สปสช.รับมอบ 2 รางวัลเลิศรัฐ ลดแออัดใน กทม.-บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม


สปสช.รับมอบ 2 รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ระดับดี จากผลงานลดความแออัดใน กทม.และบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับชมเชย สะท้อนความมุ่งมั่นขับเคลื่อน เน้นการมีส่วนร่วม พร้อมเป็นกำลังใจเดินหน้าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อประชาชน  

 

 

นพ.ประจักษวิช เล็บนาค รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ในวันนี้  14 กันยายน 2561 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้รับมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2561” จาก ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี โดยการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ในงานสัมมนาวิชาการประจำปี กพร.ประจำปี 2561 “ภาครัฐ เพื่อประชาชนจัดขึ้นที่อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี โดยในปีนี้ สปสช.ได้รับการพิจารณาคัดเลือกรับมอบใน 2 รางวัล คือ รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดี นำเสนอโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กทม. จากผลงานลดความแออัด สร้างความมั่นใจ เครือข่ายบริการในกรุงเทพมหานครและรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัลเปิดใจใกล้ชิดประชาชน ระดับชมเชย นำเสนอโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 

 

ทั้งนี้ 2 รางวัลเลิศรัฐที่ สปสช.ได้รับครั้งนี้ ทั้งสาขาบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทเปิดใจใกล้ชิดประชาชน เป็นผลจากการดำเนินงานของ สปสช.ที่นำหลักการเพื่อให้ผู้มีสิทธิได้เข้าถึงบริการรักษาพยาบาลโดยสะดวก ลดความแออัด โดยเฉพาะในเขตเมืองใหญ่แบบ กทม.เน้นการสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงนับเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของทุกคนในการร่วมขับเคลื่อนงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจนประสบผลสำเร็จและได้รับการยอมรับทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นทิศทางการบริหารหน่วยงานภาครัฐรูปแบบใหม่ ตามการพัฒนาระบบราชการของ กพร. ตามกรอบแนวคิดระบบราชการ 4.0 ที่เน้นเปิดกว้างและเชื่อมโยง มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

 

 

จาก 2 รางวัลเลิศรัฐที่ สปสช.ได้รับมอบนี้ จะเป็นหนึ่งในกำลังใจสำคัญของชาว สปสช.และทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมเดินหน้าพัฒนาการดำเนินงานในทุกด้าน เพื่อให้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ในส่วนผลงานลดความแออัด สร้างความมั่นใจ เครือข่ายบริการในกรุงเทพมหานครนี้ จะเป็นรูปแบบที่จะมีการนำไปขยายผลในพื้นทื่อื่นๆ ต่อไปรองเลขาธิการ สปสช. กล่าว

ด้าน นพ.วีระพันธ์ ลีธนะกุล ผู้อำนวยการ สปสช.เขต 13 กทม. กล่าวว่า จากผลงานลดความแออัด สร้างความมั่นใจ เครือข่ายบริการในกรุงเทพมหานคร ที่ สปสช. เขต 13กทม.ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดี ในปีนี้ เกิดจากความมุ่งมั่นและตั้งใจในการทำงานร่วมกัน เพื่อดูแลสุขภาพให้กับประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ กทม. ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น ส่งผลให้ผู้เข้ารับ      บริการสุขภาพที่หน่วยบริการมีจำนวนมากและเกิดความแออัด ที่ผ่านมา สปสช.เขต 13กทม. จึงได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อกระจายการบริการ ลดความแออัด โดยเฉพาะการเชื่อมโยงบริการไปยังศูนย์บริการสาธารณสุขของ กทม. และคลินิกชุมชนอบอุ่น พร้อมสร้างความมั่นใจ         ในการเข้าถึงบริการ ทำให้ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาปรากฏผลที่เป็นรูปธรรมในการดูแลสุขภาพประชาชน     ในกทม. โดยรางวัลที่ได้รับมอบครั้งนี้จะเป็นกำลังใจในการพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อดูแลคน กทม.ให้สุขภาพแข็งแรงอย่างยั่งยืนตลอดไป


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 15 ก.ย. 2561 เวลา : 11:42:06
02-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 2, 2020, 10:06 pm