เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค ประจำเดือนกันยายน 2561


 “ดัชนี RSI เดือนกันยายน 2561 ชี้แนวโน้มอนาคตเศรษฐกิจที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดีทั่วทุกภูมิภาค นำโดยภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนหลักจากภาคอุตสาหกรรมและการจ้างงาน”

 นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงินในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายศรพล ตุลยะเสถียร ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยรายงานดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค ประจำเดือนกันยายน 2561ว่า“การประมวลผลข้อมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจรายจังหวัดล่าสุดจากสำนักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจ (คาดการณ์6 เดือนข้างหน้า) อยู่ในเกณฑ์ที่ดีทุกภูมิภาคนำโดยภาคเหนือ ภาคตะวันออกและภาคตะวันตกโดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคจ้างงานและภาคอุตสาหกรรม เป็นสำคัญ”

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคเหนือปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 94.2โดยเศรษฐกิจในอีก 6 เดือนข้างหน้า จะได้รับปัจจัยสนับสนุนหลักจากภาคการจ้างงานและภาคการบริการภายในภูมิภาค เนื่องจากการจ้างงานในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากนโยบายสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจให้สามารถผลิตสินค้าและบริการได้ตามความต้องการของประชาชนและการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาคประชาชนรวมถึงการคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดและของประเทศที่จะปรับตัวดีขึ้นนอกจากนี้ พบว่า เป็นช่วงหน้าหนาวเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวและภาครัฐให้การสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยมีการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมต่างๆของภาครัฐและเอกชนซึ่งจะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ดี รวมถึงนักท่องเที่ยวกลุ่มหลักยังเป็นชาวจีนและชาวไทยและภาครัฐและภาคเอกชนยังจะมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องส่วนสำหรับดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันออก ยังอยู่ในเกณฑ์ดีอยู่ที่ 91.3 โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคบริการและภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก เนื่องจากมีการทำโครงการเพื่อสนับสนุนและพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรการท่องเที่ยวเชิงอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการบริการเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและมีการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่านสื่อต่างๆอย่างต่อเนื่องซึ่งคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น สำหรับภาคอุตสาหกรรม จะมีโครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) มากขึ้น ประกอบกับการกำหนดให้มีการเลือกตั้งของรัฐบาลจะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของนักลงทุนทำให้การลงทุนมีแนวโน้มขยายตัวรวมถึงผู้บริโภคเองจะมีการจับจ่ายใช้สอยเพื่อซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นเป็นผลจากเสถียรภาพทางการเมืองดีขึ้นสำหรับดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจของภาคตะวันตกปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 90.4โดยจะได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคการเกษตรและบริการเป็นหลัก เนื่องจากมีการดำเนินนโยบายและมาตรการด้านการเกษตรต่างๆที่เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรอย่างต่อเนื่องสภาพอากาศและปริมาณน้ำยังคงเอื้ออำนวยต่อการผลิตทางการเกษตรในขณะที่ภาคบริการของภาคตะวันตกมีการพัฒนาโครงข่ายถนนภายในจังหวัดเพิ่มขึ้นทำให้ภาคอสังหาริมทรัพย์และการขนส่งขยายตัวส่งผลให้นักท่องเที่ยวสะดวกในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นสำหรับดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังอยู่ในเกณฑ์ดีที่ 87.8เนื่องจากได้รับแรงสนับสนุนจากแนวโน้มที่ดีของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ โดยสำหรับภาคอุตสาหกรรม มีจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ยื่นขออนุญาตประกอบกิจการเพิ่มขึ้นทุนจดทะเบียนอุตสาหกรรมและปริมาณการใช้ไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นส่งผลให้ภาคเอกชนเริ่มมีความมั่นใจที่จะลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ขณะที่ภาคบริการได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ประกอบกับการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องสำหรับดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคกลางปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 85.2เนื่องจากแนวโน้มที่ดีขึ้นในภาคบริการและภาคอุตสาหกรรมมีบริษัทและห้างหุ้นส่วนขอจดทะเบียนประกอบกิจการการให้บริการด้านการขายส่งขายปลีกการขนส่งการบริการรับเหมาก่อสร้างเพิ่มขี้นประกอบกับทิศทางทางการเมืองมีความชัดเจนขึ้นทำให้แนวโน้มการบริการดีขึ้น นอกจากนี้ มีการส่งเสริม/สนับสนุนการลงทุนของสถาบันการเงินให้กับผู้ประกอบการSMEs ทั้งรายเดิมที่ต้องการเงินทุนในการขยายธุรกิจและรายใหม่เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำหรับการดำเนินกิจการขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคใต้ ยังอยู่ในเกณฑ์ดีอยู่ที่ 69.7จากแนวโน้มการจ้างงานและภาคบริการที่ดีเนื่องจากเข้าสู่ฤดูท่องเที่ยว และมีจำนวนนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นและเกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นจากบริษัทเอกชนภาคบริการเริ่มมีการตื่นตัวในพัฒนาและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่ในช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคมปี 2562 มากขึ้นคาดว่าจะส่งผลให้เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมห้องพักและบริษัทนำเที่ยวสำหรับดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจ กทม.และปริมณฑล อยู่ที่ระดับ64.2ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ดีตามดัชนีแนวโน้มในอีก 6 เดือนข้างหน้าของภาคอุตสาหกรรมยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีที่ 84.9

ตารางสรุปดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค ปี 2561(ณ เดือนกันยายน 2561)

กทม. และปริมณฑล    ภาคตะวันออก    ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ    ภาคใต้    ภาคกลาง    ภาคเหนือ    ภาคตะวันตก
ภาพรวม                               
ดัชนีความเชื่อมั่น
อนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค    64.2    91.3    87.8    69.7    85.2    94.2    90.4
ดัชนีแนวโน้มรายภาค                            
1) ภาคเกษตร    72.8    64.0    85.3    55.6    49.2    92.5    94.2
  2) ภาคอุตสาหกรรม    84.9    99.7    93.7    62.2    98.3    92.0    73.0
 3) ภาคบริการ    52.9    100.0    91.6    77.0    100.0    100.0    91.7
  4) ภาคการจ้างงาน    53.4    93.6    86.4    78.8    82.5    93.5    82.3
5) ภาคการลงทุน    57.1    99.3    82.2    74.7    95.8    92.9    81.5


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 27 ก.ย. 2561 เวลา : 15:05:56
12-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 12, 2020, 5:28 pm