การตลาด
ซีพี ออลล์ ผนึกกำลัง กระทรวงศึกษาฯ สถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษากว่า 70 แห่งทั่วประเทศ ร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม


กระทรวงศึกษาธิการ - บมจ.ซีพี ออลล์  ร่วมกับ สถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา กว่า 70 แห่งทั่วประเทศ ลงนามความร่วมมือร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานการศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และผลิตบุคลากรสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ


 
 
 
 
ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า “โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม ซึ่งเป็นกำลังคน ที่มีคุณภาพตามแนวทางสากล มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ และมีความพร้อมเต็มที่ในการประกอบอาชีพ เพื่อสนองตอบต่อนโยบายของประเทศในการยกระดับการศึกษาและการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งนโยบายประชารัฐ”

 
 

 
 
ด้าน นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย กล่าวว่า “ซีพี ออลล์ มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ “คน” ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทย จึงได้ดำเนินนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชนอย่างต่อเนื่องด้วยการสนับสนุนทุนการศึกษาและเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าทำงานกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจซีพี ออลล์ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) ที่ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานการศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน  สามารถจัดการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและผลิตกำลังคนได้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ

 
 
 
 
ล่าสุด ซีพี ออลล์ ประสานความร่วมมือร่วมกับภาครัฐและเอกชนร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาและผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีให้มีคุณภาพสูงและมีศักยภาพตรงตามความต้องการของประเทศและสถานประกอบการอย่างเป็นระบบ ในหลักสูตรการศึกษาด้านการจัดการนวัตกรรมการค้า / การตลาด / การจัดการธุรกิจค้าปลีก, ด้านเทคโนโลยีไฟฟ้า และ ด้านอาหารและเครื่องดื่ม โดยการเรียนรู้และฝึกปฎิบัติในสถานประกอบการจริงในรูปแบบของ Work-Integrated Learning (WIL) ซึ่งจะเริ่มในปีการศึกษา 2562 ที่จะถึงนี้

 
 
 
 
 
“การเรียนรู้ภาคทฤษฎีควบคู่กับการปฎิบัติงานจริง นับเป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยให้มีองค์ความรู้ มีคุณภาพและมีทักษะการทำงานตรงตามความต้องการของสังคมและชุมชน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ เป็นไปตามนโยบายซีเอสอาร์ด้านส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชน และตรงตามปณิธานของ  ซีพี ออลล์ คือ “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” เช่นเดียวกับเจตนารมณ์ที่ ซีพี ออลล์ ได้ก่อตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ซึ่งมีรูปแบบการจัดการศึกษามีเอกลักษณ์เฉพาะที่มีความเหมาะสมกับโลกในยุคปัจจุบัน” นายก่อศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย
 
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 19 ต.ค. 2561 เวลา : 19:47:40
06-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 6, 2020, 7:57 am