เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
รองนายกฯ ลงพื้นที่รพ.สต.บ้านคลองม่วง จ.กระบี่ ตรวจเยี่ยมระบบบริการปฐมภูมิและอสม 4.0


พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองม่วง จังหวัดกระบี่ ตรวจเยี่ยมระบบบริการปฐมภูมิ และอสม. 4.0 ใช้แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ เสริมการปฏิบัติงานดูแลสุขภาพประชาชน เพิ่มการเข้าถึงบริการของรัฐ


พลเอกฉัตรชัย  สาริกัลยะ  รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยพลเอก ปัฐมพงศ์ ประถมภัฎผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) บ้านคลองม่วง จ.กระบี่ และให้สัมภาษณ์ว่ารัฐบาล ได้กําหนดนโยบายการพัฒนาระบบสาธารณสุข โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกล โดยส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ รพ.สต. และอสม. ให้สามารถดูแลประชาชนในขั้นต้น ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและให้การดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพเน้นการป้องกันการเจ็บป่วยและนําเทคโนโลยีมาเสริมการปฏิบัติงาน
 
 
นอกจากนี้ รพ.สต. และอสม. จะเป็นศูนย์เชื่อมโยงการทำงานของระบบบริการปฐมภูมิ คลินิกหมอครอบครัว ทีมหมอครอบครัว และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ(พชอ.)ได้เร่งรัดพัฒนารพ.สต. เป็นรพ.สต. ติดดาวและพัฒนา อสม.ที่ทำงานใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด จํานวน1,030,000 คนทั่วประเทศ ให้มีความรู้และศักยภาพในการดูแลประชาชนเพิ่มขึ้น เป็นอสม. 4.0 ดูแลประชาชน โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

พลเอกฉัตรชัยกล่าวต่อว่ารู้สึกชื่นชม รพ.สต.บ้านคลองม่วง ที่นําเทคโนโลยีการสื่อสารคือแอปพลิเคชัน อสม. ออนไลน์ มาเสริมการปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าสาธารณสุข กับเครือข่าย อสม. เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานเป็นคลังความรู้สําหรับอสม. ในการลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยและประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบลดการทํางานที่ซ้ำซ้อนลดเวลาการทํางานประหยัดค่าใช้จ่าย และช่วยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง
 
 
นอกจากนี้ ขณะนี้ภาคใต้เป็นช่วงฤดูฝนได้กำชับให้รพ.สต. อสม. เชิญชวนประชาชน และทุกภาคส่วนในพื้นที่ ช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ดูแลสิ่งแวดล้อมในบ้านตนเองและชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก และการเข้าถึงผู้ป่วยสงสัยอย่างรวดเร็ว เพื่อให้รักษาพยาบาลอย่างถูกต้องลดการเสียชีวิต ซึ่งผลของความร่วมมือทุกภาคส่วน ทำให้ผู้ป่วยไข้เลือดออกลดลงอย่างต่อเนื่อง

“ขอเป็นกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ รพ.สต. และอสม. ในการทํางานด้วยความมุ่งมั่น ยึดประโยชน์ของประชาชนชุมชนเป็นสําคัญ และขอให้ดํารงการพัฒนา อสม. 4.0 เป็นแบบอย่างให้กับพื้นที่อื่นๆ พร้อมกับการทํางานเชิงรุกในการป้องกันโรคต่างๆ” พลเอกฉัตรชัยกล่าว

พลเอก ปัฐมพงศ์ ประถมภัฎผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า จากการเยี่ยมชมจุดบริการต่าง ๆ และนิทรรศการของรพ.สต.บ้านคลองม่วง พบว่า เจ้าหน้าที่และอสม.มีการทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ อสม.ได้รับการอบรมฟื้นฟูความรู้อย่างต่อเนื่อง พัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ  รวมทั้งการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานมีจิตอาสา เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพและช่วยเหลือสังคมเช่น กลุ่มออกกำลังกาย ร่วมให้บริการที่จัดตรวจช่วงเทศกาล เป็นแบบอย่างการจัดบ้านเรือนให้สะอาด เป็นต้น

ทั้งนี้ รพ.สต.บ้านคลองม่วง เป็น 1 ใน 10 จังหวัดที่ได้รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศ ในโครงการ“ประกวดการใช้งาน Application อสม. ออนไลน์” ซึ่งเอไอเอส ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ กระทรวงสาธารณสุข จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการทํางานสาธารณสุขชุมชนให้ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 01 พ.ย. 2561 เวลา : 20:32:03
06-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 6, 2020, 2:46 pm