เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
สวทช.แนะองค์ความรู้ต่อยอด OER พัฒนาระบบที่สะดวกค้นหาและเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล


กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ STKS จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง “การต่อยอด OER สู่ GLAM (Galleries, Libraries and Learning Centers, Archives and Museums) เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต” ระหว่างวันที่ 1- 2 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ นำเสนอความก้าวหน้าของการดำเนินการคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดภายใต้แนวคิด GLAM โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยมี ดร. จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทข.) เป็นประธาน


ดร. จุฬารัตน์  ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเกี่ยวกับห้องสมุด หอจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้ได้สร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ดิจิทัล และพัฒนาฐานข้อมูลที่แตกต่างและหลากหลาย เพื่อรวบรวมและเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ฯ ให้กับผู้ใช้บริการผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง อย่างไรก็ตาม สื่อการเรียนรู้ฯ ของหน่วยงานส่วนใหญ่ไม่สามารถค้นหาและเข้าถึงได้พร้อมกัน ผู้ใช้บริการต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมากในการค้นหาและเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ฯ ที่ต้องการจากฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน อีกทั้งไม่สามารถค้นคืนสื่อการเรียนรู้ที่สนใจจากห้องสมุด หอจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้อื่นๆ ในคราวเดียวกันได้ จึงเกิดอุปสรรคในการค้นหา การเข้าถึง รวมถึงการใช้ประโยชน์จากสื่อการเรียนรู้และความรู้ดังกล่าว

 
 
โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ได้ดำเนินการมาต่อเนื่องเป็นเวลา 4 ปี มีผลสำเร็จที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด (OER: Open Educational Resources)” และคลังบทเรียนออนไลน์แบบเปิดเพื่อมหาชน (MOOC: Massive Open Online Courses) ซึ่งเป็นการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคม งบประมาณ การจัดการเรียนการสอน และการศึกษาหาความรู้ของบุคคลทุกกลุ่มในชาติ มีส่วนในการสนับสนุนแนวคิดก้าวสู่ “สังคมเพื่อคนทั้งมวล (Inclusive Society)”

โครงการฯ ได้ต่อยอดการดำเนินงานคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด สู่แนวคิด GLAM (Galleries, Libraries and Learning Centers, Archives and Museums) ด้วยการพัฒนาระบบที่ให้ความสะดวกกับผู้ใช้บริการในการค้นหาและเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลที่ต้องการแบบ OneSearch จากฐานข้อมูลที่แตกต่างและหลากหลาย เป็นการร่วมมือข้ามกลุ่มความรู้และสถาบัน เพื่อสร้างสรรค์และแบ่งปันสื่อความรู้ดิจิทัลภายในหอศิลป์และสตูดิโอ (Galleries) ห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ (Libraries and Learning centers) จดหมายเหตุ (Archives) และพิพิธภัณฑ์ (Museums) เพื่อก้าวสู่การเรียนการสอนรูปแบบใหม่ เน้นความร่วมมือ และการแบ่งปันความรู้ ไม่ยึดถือในความเป็นเจ้าของมากเกินไป และส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการเรียนรู้ในทุกระดับ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)

 
การจัดสัมมนาครั้งนี้ เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของการดำเนินการคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด และการต่อยอดคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดภายใต้แนวคิด GLAM อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากวิทยากรและหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือของโครงการฯ มาร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ รวมถึงนิทรรศการได้แก่ นิทรรศการงานศิลป์เทิดพระเกียรติ นิทรรศการภาพวาด และนิทรรศการศิลปะ วัฒนธรรม และการเรียนรู้ด้านต่างๆ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงาน 215 จากสถาบันการศึกษา ทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน การค้นหา การเข้าถึง รวมถึงการใช้ประโยชน์จากสื่อการเรียนรู้และความรู้เพื่อเกิดความเท่าเทียมกันและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมต่อไป

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 02 พ.ย. 2561 เวลา : 18:17:15
04-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 4, 2020, 12:13 pm