การตลาด
ซีพีเอฟส่งมอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน


ซีพีเอฟส่งเสริมเด็กไทยเข้าถึงโปรตีนคุณภาพสูง ผ่านโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ปีที่ 29   

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ร่วมกับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)หรือซีพีเอฟ ตระหนักถึงความสำคัญของภาวะโภชนาการที่ดีของเด็กในวัยเรียนตามแนวกลยุทธ์ “อาหารมั่นคง” สู่ความยั่งยืน พร้อมส่งมอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนประจำปี 2561 จำนวน 50โรงเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนกว่า 155,000 คน ให้ได้รับโปรตีนคุณภาพดี    
 
พิธีส่งมอบโครงการฯในปีนี้ จัดขึ้นที่่โรงเรียนบ้านหนองหอย ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร ซึ่งมีโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกทั้งหมด 50 โรงเรียน คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 15 ล้านบาท โดยจะมีการส่งมอบให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2562 ซึ่งเป็นช่วงที่โรงเรียนเปิดเทอมนักเรียนจะได้มีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการบริโภคอย่างยั่งยืน    
 
นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร กล่าวว่าโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนของซีพีเอฟเป็นโครงการที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเยาวชนให้ได้รับอาหารอิ่มท้องและสมองแจ่มใส เพื่อเติบโตเป็นอนาคตที่สำคัญของประเทศชาติ ซึ่งการส่งมอบโครงการฯให้กับโรงเรียนบ้านหนองหอยในครั้งนี้จะเป็นการส่งเสริมให้เด็กได้รับสารอาหารโปรตีนอย่างเหมาะสม ทั้งยังช่วยพัฒนาและต่อยอดไปสู่การเป็นต้นแบบแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 
 
ซีพีเอฟได้น้อมนำแนวพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ที่ทรงห่วงใยเรื่องภาวะโภชนาการของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและชนบทห่างไกลมาดำเนินโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนตั้งแต่ปี 2532
 
นายสุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์ ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)กล่าวว่า โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนมีการดำเนินงานแล้ว 29 ปี โดยโรงเรียนบ้านหนองหอยเป็นโรงเรียนลำดับที่ 720 และจะส่งมอบให้แล้วเสร็จจำนวน 768 โรงเรียน ภายในเดือนพฤษภาคม 2562 ช่วยให้เด็กไทยในพื้นที่ชนบทห่างไกลกว่า 155,000 คน ครอบคลุมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 275 โรงเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก 169 โรงเรียน ภาคเหนือ 184 โรงเรียน และภาคใต้ 90 โรงเรียน พ้นจากภาวะทุพโภชนาการได้อย่างเป็นรูปธรรมจากการได้รับโปรตีนและสารอาหารจำเป็นจากไข่ไก่
 

 
ทั้งนี้ในปีแรกโรงเรียนจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างโรงเรือน อุปกรณ์การเลี้ยง พันธุ์ไก่ อาหารสัตว์ และผู้เชี่ยวชาญมาช่วยอบรมการเลี้ยงและให้คำปรึกษา โดยโรงเรียนจะต้องเป็นผู้บริหารโครงการให้สามารถเลี้ยงไก่ไข่เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่ยั่งยืนของนักเรียน
 
 
“บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก คือ อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่ ซึ่งโครงการนี้จะช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหาร ด้วยการส่งเสริมการเข้าถึงอาหารและยกระดับคุณภาพความปลอดภัยทางอาหารและบริโภคตามหลักโภชนาการ ตลอดจนเปิดโอกาสให้มีการเรียนรู้และเพิ่มทักษะในการผลิตอาหารอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ”นายสุขสันต์ กล่าว
 
นายสุขสันต์ กล่าวต่อไปว่า โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนยังมุ่งส่งเสริมสร้างอาชีพให้กับนักเรียนจากฝึกทักษะจากโรงเรียนและนำไปต่อยอดเป็นอาชีพหลักหลังจบการศึกษาได้ ขณะเดียวกันไข่ไก่ที่เหลือจากการรับประทานของนักเรียนยังจำหน่ายให้กับคนในชุมชน เพื่อเป็นทุนให้กับโรงเรียนในการเลี้ยงไก่รุ่นต่อไปด้วย

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 17 ธ.ค. 2561 เวลา : 20:22:50
05-12-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ December 5, 2020, 7:27 pm