ยานยนต์
ขบ. มุ่งเสริมความรู้เพื่อสร้างนักขับขี่ที่มีคุณภาพและตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน


นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกมุ่งเสริมความรู้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถเพื่อสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนน และสร้างความตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด  จึงได้ดำเนินโครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชนิดชั่วคราว (ขอใหม่
ในวันเสาร์และอาทิตย์ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการอบรม ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการอบรมและทดสอบรวม 2 วัน โดยวันเสาร์ เป็นการอบรมตามหลักสูตรอบรม 5 ชั่วโมงของกรมการขนส่งทางบก ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร มารยาทในการขับรถ เทคนิคการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยในสถานการณ์ต่างๆ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุ และเข้ารับการทดสอบข้อเขียนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-exam) วันอาทิตย์ทดสอบขับรถในสนามขับรถโดยมีเจ้าหน้าที่ควบคุม กำกับ ดูแลการอบรมทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและระเบียบเดียวกับการขอรับใบอนุญาตขับรถในวันเวลาราชการ สำหรับเดือนมกราคม 2562 จัดอบรม 2 รุ่น ในวันที่ 19-20 มกราคม 2562 และวันที่ 26-27 มกราคม 2562 ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติสามารถขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ได้ตามกฎหมาย ยื่นใบสมัครล่วงหน้าที่ส่วนใบอนุญาตขับรถ อาคาร 4 ชั้น 2 กรมการขนส่งทางบก จตุจักร พร้อมเตรียมเอกสารหลักฐาน ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน และใบรับรองแพทย์

 


ฉบับจริงที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่ผ่านการอบรมและทดสอบจนเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์จะเสียเฉพาะค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถ 105 บาท ตามระเบียบของทางราชการ ตรวจสอบกำหนดการอบรมเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก (URL: 
www.dlt.go.th)

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกยังได้ดำเนินโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนน ปฏิบัติตามกฎหมายขับขี่รถจักรยานยนต์โดยมีใบอนุญาตขับรถอย่างถูกต้อง และเพิ่มศักยภาพในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ตั้งเป้าหมายจะมีนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั่วประเทศกว่า 21,000 คน โดยจะมีการติดตามพฤติกรรมการขับขี่ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการในระยะเวลา 3 เดือนต่อเนื่องหลังได้รับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ นอกจากจะเป็นการช่วยลดปัญหาอุบัติเหตุ ยังเป็นการสร้างความตระหนักและส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง ปลูกฝังวินัยจราจรเพื่อเป็นนักขับรถที่มีคุณภาพและปลอดภัย ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้อย่างยั่งยืน


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 16 ม.ค. 2562 เวลา : 01:06:09
14-12-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ December 14, 2019, 1:52 pm