การตลาด
ซีพีเอฟร่วมกับภาครัฐยกระดับการศึกษาของชาติหนุนคอนเน็กซ์ อีดี รุ่นที่2


บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)หรือซีพีเอฟ สานต่อนโยบายรัฐบาลยกระดับคุณภาพการศึกษาของเด็กไทย เดินหน้าโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน(CONNEXT ED) รุ่นที่ 2 ปูรากฐานสร้างทักษะอาชีพให้น้องๆ123โรงเรียน ตอกย้ำส่งเสริมเด็กดีและเด็กเก่ง


นายวิทวัส ตันติเวสส ประธานคณะบริหารโครงการคอนเน็กซ์ อีดีของซีพีเอฟ กล่าวว่า โครงการคอนเน็กซ์ อีดี เป็นมิติใหม่ของความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพื่อขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพการศึกษา และพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ของบริษัทร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนตามแนวทางยุทธศาสตร์ยกระดับการศึกษาของไทยสู่มาตรฐานสากล ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ ซึ่งปีการศึกษา2561นี้ ซีพีเอฟสนับสนุนงบประมาณให้กับ 123 โรงเรียน ในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์และชัยภูมิ

 
 
 
นอกจากนี้บริษัทฯสนับสนุนอาสาสมัครผู้นำรุ่นใหม่เป็น School Partners (SP) จำนวน 57 คน ร่วมส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาโรงเรียน รวมถึงการให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการทำแผนโครงการของโรงเรียน โดย School Partner 1 คนจะรับผิดชอบดูแล 2-3 โรงเรียน ซึ่งจากการสำรวจความต้องการของโรงเรียนในโครงการคอนเน็กซ์ อีดี รุ่น 2 พบว่ากิจกรรมที่โรงเรียนนำเสนอส่วนใหญ่เป็นโครงการด้านการเกษตรและการส่งเสริมอาชีพให้แก่นักเรียน

“บริษัทฯเดินหน้าสนับสนุนโครงการคอนเน็กซ์ อีดี รุ่น 2 ตอกย้ำความมุ่งมั่นมีส่วนร่วมยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาพื้นฐานของประเทศ ขณะเดียวกันได้ปลูกฝังและพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ของบริษัท ใช้ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ เพื่อผลักดันโครงการให้สำเร็จตามเป้าหมาย”ประธานคณะบริหารโครงการคอนเน็กซ์ อีดี ของซีพีเอฟ กล่าว

นายวิทวัสยังได้กล่าวเพิ่มเติมถึงการติดตามและประเมินผลโครงการคอนเน็กซ์ อีดี รุ่น1ซึ่งบริษัทฯให้งบประมาณสนับสนุน 195 โรงเรียน สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของโครงการผ่านผลการเรียนของนักเรียนที่ดีขึ้น อาทิ โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ซึ่งเคยมีปัญหาผลการเรียนของนักเรียนในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดแต่หลังจากที่โรงเรียนเข้าร่วมโครงการคอนเน็กซ์ อีดี และนำเสนอของบประมาณเพื่อสนับสนุนการนำหลักสูตรแก้โจทย์ปัญหาด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษมาใช้ ผ่านไป 1 ปีการศึกษา ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ (NT) ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของระดับประเทศและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

ด้านนายวีระศักดิ์ เกียรติเมธา ในฐานะ School Partners รุ่น 1และ รุ่น 2 ซึ่งปัจจุบันรับผิดชอบ3โรงเรียนในโครงการคอนเน็กซ์ อีดี ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา คือ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล โรงเรียนบ้านโคกสูง และโรงเรียนประชาสามัคคี กล่าวว่าโครงการคอนเน็กซ์ อีดี ต้องมองนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ชุมชนมีส่วนร่วมและเป็นโครงการที่มีความยั่งยืน ซึ่งนอกเหนือจากโรงเรียนที่เพิ่มเข้ามาใหม่ในรุ่นที่ 2 แล้ว ยังมีโรงเรียนที่ต่อยอดมาจากรุ่น 1 อาทิ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล พัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและบกพร่องทางสติปัญญา ทำโครงการผัดหมี่โคราชสร้างเถ้าแก่น้อย โดยในปีนี้จะต่อยอดโครงการสู่เป้าหมายการผลิตหมี่โคราชกึ่งสำเร็จรูปเพื่อจำหน่ายเป็นของฝาก เป็นการฝึกทักษะให้นักเรียนทั้งการผลิตและการจำหน่ายจากเมื่อปีที่ผ่านมา น้องๆนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและบกพร่องทางสติปัญญาได้รับการถ่ายทอดความรู้จากร้านผัดหมี่โคราชที่ชื่อเสียงที่สุดของจังหวัดและสร้างหลักสูตรไว้ให้โรงเรียนได้ถ่ายทอดสู่นักเรียนรุ่นต่อรุ่น

 
 
 
สำหรับปีนี้โรงเรียนประชาสามัคคีนำเสนอโครงการฝึกอาชีพให้แก่นักเรียน คือ โครงการร้านกาแฟในโรงเรียน เนื่องจากโรงเรียนมีนักเรียนมากกว่า 500คน ซึ่งมีนักเรียนบางกลุ่มที่ไม่สามารถเรียนต่อในขั้นสูงต่อไป จึงได้นำเสนอโครงการที่เน้นการฝึกอาชีพ โดยจะมีการจัดหาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยจัดทำหลักสูตร ทั้งด้านการตลาด การจัดการร้าน สอนการชงกาแฟ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ โดยมีร้านกาแฟของโรงเรียนที่นักเรียนสามารถฝึกงานได้จริงและนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต

โรงเรียนบ้านโคกสูงนำเสนอกิจกรรมโครงการเลี้ยงไก่ไข่เป็นการต่อยอดกิจกรรมด้านการเกษตรที่โรงเรียนทำอยู่แล้วให้ครบวงจรและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ซึ่งกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการอยู่แล้วมี บ่อเลี้ยงปลา สวนผัก และสวนป่า โดยขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณารูปแบบการเลี้ยงไก่ไข่ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของโรงเรียน เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการ ตอบโจทย์เรื่องให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง ชุมชนมีส่วนร่วมและเกิดความยั่งยืน

ซีพีเอฟเป็น1ใน12บริษัทเอกชนชั้นนำที่นำร่องสนับสนุนโครงการคอนเน็กซ์ อีดี รุ่น1 โดยได้สนับสนุนงบประมาณให้ 195 โรงเรียนและสร้างผู้นำรุ่นใหม่ของบริษัท ส่วนโครงการคอนเน็กซ์ อีดี รุ่น 2 ซึ่งมีบริษัทเอกชนร่วมโครงการอีก 21 บริษัท ซีพีเอฟมีส่วนร่วมสนับสนุนงบประมาณให้ 123 โรงเรียนและมีเป้าหมายสร้างผู้นำรุ่นใหม่ 57 คน เพื่อทำงานร่วมกับผู้บริหารของโรงเรียนขับเคลื่อนแผนพัฒนาโรงเรียน สู่เป้าหมายสร้างนักเรียนเป็นทั้งเด็กดีและเด็กเก่ง

 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 24 มิ.ย. 2562 เวลา : 16:35:48
24-02-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ February 24, 2020, 4:28 pm