การศึกษา-สิ่งแวดล้อม-สาธารณสุข
กรมป่าไม้-ซีพีเอฟร่วมเติมความรู้การฟื้นฟูป่าให้นศ.สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์


 

 

 

 

นายสุธี สมุทระประภูต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หน่วยงานความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ นายถนอมพงษ์ สังข์ธูป หัวหน้าโครงการฟื้นฟูสภาพป่าไม้เขาพระยาเดินธง และคณะทำงานซีพีเอฟรักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง ร่วมให้ข้อมูลแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และคณาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ลงพื้นที่ภาคสนามเรียนรู้การฟื้นฟูป่าในโครงการ "ซีพีเอฟรักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง"ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการนำรูปแบบการปลูกป่า 4 รูปแบบมาใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อเพิ่มอัตราการรอดตายของต้นไม้และร่วมกิจกรรมเดินป่า ฝึกการดำรงชีพในป่า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชาความรับผิดชอบต่อสังคมและฟาร์มสีเขียว ที่เขาพระยาเดินธง ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

 


 
 
 
โครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธงเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูป่าที่เขาพระยาเดินธง 5,971ไร่ โดยพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟูจนกลับมามีความอุดมสมบูรณ์จะช่วยเพิ่มพื้นที่ต้นน้ำลำธารให้กับลุ่มน้ำป่าสัก ช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากชั้นบรรยากาศ โดยการกักเก็บไว้ในต้นไม้ อินทรียวัตถุและในดิน เป็นแหล่งท่องเที่ยวและยังเป็นแหล่งศึกษา-เรียนรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูสภาพป่าไม้ให้กับเยาวชนและประชาชน ซึ่งโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกรมป่าไม้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) และ ซีพีเอฟ 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 12 ก.ค. 2562 เวลา : 11:15:13
23-01-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ January 23, 2020, 1:39 pm