เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
กรมบัญชีกลางเตรียมเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ Biz Portal ของสำนักงาน ก.พ.ร.


กรมบัญชีกลางพัฒนาระบบการรับชำระเงินกลางฯให้เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบการให้บริการภาครัฐ แบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) ของสำนักงาน ก.พ.ร. ซึ่งเป็นระบบกลางการให้บริการด้านการออกเอกสารต่างๆแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือผู้ประกอบการ


 
 
 
 
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่ากรมบัญชีกลางได้ดำเนินโครงการระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Government) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการรับชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) ของรัฐบาล เพื่อเพิ่มช่องทางการรับชำระเงินรายได้และเงินอื่นจากประชาชนและภาคธุรกิจให้กับหน่วยงานภาครัฐ และนำเงินดังกล่าว ส่งคลังหรือฝากคลังด้วยอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลการรับเงินและนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังในระบบ GFMIS โดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ และได้เริ่มใช้งานตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 เป็นต้นมา โดยมีกรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมธนารักษ์เป็นหน่วยงานนำร่องในการรับเงินและนำเงินส่งคลังผ่านระบบการรับชำระเงินกลางฯตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 31 ลงวันที่ 17 เมษายน 2562 และเตรียมขยายผลให้ส่วนราชการต่าง ๆ ต่อไป

นอกจากนี้กรมบัญชีกลางยังได้พัฒนาระบบการรับชำระเงินกลางฯให้เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) ของสำนักงาน ก.พ.ร. ซึ่งเป็นระบบกลางในการให้บริการด้านการออกหนังสือรับรอง ใบอนุญาตและเอกสารต่างๆแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือผู้ประกอบการ ตั้งแต่การขอยื่นคำขอและเอกสารประกอบ การชำระค่าธรรมเนียม การออกใบอนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันโดยทั้ง 2 ระบบจะเชื่อมโยงข้อมูลกันในขั้นตอนการรับชำระเงิน กล่าวคือ ผู้รับบริการจะยื่นคำขออนุญาตและเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านระบบ Biz Portal เมื่อหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลถูกต้องแล้ว หน่วยงานภาครัฐสามารถสร้างใบแจ้งการชำระ (Bill Payment) ที่มีรหัสอ้างอิงของระบบการรับชำระเงินกลางฯ ส่งให้ผู้รับบริการทาง e-Mail เพื่อให้ผู้รับบริการนำไปชำระเงินค่าธรรมเนียมการขอใบอนุญาตดังกล่าวผ่านช่องทางที่กำหนด โดยระบบการรับชำระเงินกลางฯจะส่งข้อมูลการรับชำระเงินกลับไปยังระบบ Biz Portal เพื่อให้หน่วยงานออกเอกสารต่างๆให้แก่ผู้รับบริการ ในขณะเดียวกันระบบจะนำเงินรายได้หรือเงินอื่นดังกล่าวส่งคลังหรือฝากคลัง พร้อมทั้งบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS ให้โดยอัตโนมัติ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้คัดเลือกกรมปศุสัตว์ และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นหน่วยงานนำร่องในการเชื่อมโยงข้อมูลการรับชำระเงินรายได้และเงินอื่นของระบบการรับชำระเงินกลางฯกับระบบ Biz Portal และจะขยายผลการใช้ระบบงานให้กับหน่วยงานภายใต้ระบบ Biz Portal ต่อไป

ทั้งนี้กรมบัญชีกลางได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังสำหรับส่วนราชการที่ใช้บริการด้านการออกหนังสือรับรอง ใบอนุญาต และเอกสารต่างๆในระบบ Biz Portal ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 80 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 แล้ว

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 26 ส.ค. 2562 เวลา : 11:18:10
05-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 5, 2020, 10:02 pm