เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
กคช.จัดสัมมนาระดับภูมิภาคอาเซียน ยกระดับที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ


การเคหะแห่งชาติ (กคช.)จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอาเซียนเรื่อง“ทิศทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ” โดยมี ตัวแทนจากกลุ่มประเทศอาเซียน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา เข้าร่วมการสัมมนา ณ โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ

 


 
 
 
ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่าปัจจุบันสถานการณ์ของผู้สูงอายุในประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ซึ่งอีกไม่เกิน 4 ปีข้างหน้าประเทศไทยจะมีสัดส่วนประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป สูงขึ้นถึงร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีและความรู้ทางการแพทย์ จากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้ทุกประเทศต้องเผชิญกับสังคมผู้สูงอายุอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยที่อยู่อาศัยนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุที่จะต้องคำนึงถึงเป็น อันดับต้นๆ ทั้งด้านการออกแบบ การจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการใช้ชีวิตประจำวันที่จะทำให้เกิดอันตรายหรือข้อจำกัดในการใช้ชีวิตอันจะทำให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ด้วยตนเองอย่างปลอดภัย และช่วยลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุอีกด้วย

การเคหะแห่งชาติมีบทบาทหน้าที่หลักในการพัฒนาที่อยู่อาศัย พร้อมตระหนักว่าการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนเป็นเรื่องที่สำคัญ จึงควรมีการศึกษาและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ร่วมกันอย่างชัดเจน ดังนั้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ การเคหะแห่งชาติจึงได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอาเซียน เรื่อง “การพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุในอาเซียน (ASEAN Housing Development for Aging Society)
 
 
 
 
 
โดยได้เชิญตัวแทนจากกลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ เข้าร่วมในการสัมมนาดังกล่าว เพื่อผลักดันให้เกิดการปรับตัวในกลุ่มประเทศอาเซียนให้พร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ รวมถึงยังได้เปิดเวทีการหารือด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อนำเสนอแนวคิด พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ และประสบการณ์ที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของแต่ละประเทศ ทั้งยังเป็นการตอกย้ำและส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในการเป็นประธานการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน รวมถึงเป็นการขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมืองระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกลุ่มประเทศอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรม
 
ดยการสัมมนาดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ พร้อมจัดให้มีการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุของประเทศไทย ณ โครงการที่อยู่อาศัย The fifth by NHA (ปทุมธานี คลอง 5), Habitech Center สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย AIT และโครงการ Jin Wellbeing County เมืองแนวคิดใหม่เพื่อวัยเกษียณอีกด้วย

ทั้งนี้การเคหะแห่งชาติได้มีการพัฒนาที่อยู่อาศัย รวมถึงแนวคิดต่างๆ ไว้รองรับสังคมผู้สูงอายุมากมาย โดยมีโครงการบ้านกตัญญู (คลองหลวง 1) ที่เป็นโครงการสำหรับผู้สูงอายุของการเคหะแห่งชาติ ซึ่งได้มีการนำแนวคิด Universal Design หรือการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลมาใช้ในการออกแบบโครงการ ประกอบด้วย การทำทางลาดขึ้น – ลง การติดตั้งสวิตซ์ไฟสูงจากพื้นไม่เกิน 90 เซนติเมตร การยกพื้นต่างระดับที่ไม่สูงชันจนเกินไป การติดตั้งราวจับเพื่อพยุงตัวในห้องน้ำ และการติดตั้งระบบ Tele Help เพื่อขอรับความช่วยเหลือยามฉุกเฉิน เป็นต้น
 
โดยตัวโครงการตั้งอยู่บริเวณริมถนนเลียบคลอง 4 ตำบลคลอง 4 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จัดสร้างเป็น บ้านแฝดชั้นเดียว ขนาด 38 ตารางวา จำนวน 76 หน่วย บ้านแฝด 2 ชั้น ขนาด 39 ตรารางเมตร จำนวน 68 หน่วย และบ้านแฝด 2 ชั้น ขนาด 42.5 ตารางวา จำนวน 48 หน่วย รวมทั้งสิ้น 192 หน่วย
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 27 ส.ค. 2562 เวลา : 19:52:50
05-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 5, 2020, 12:38 am