การศึกษา-สิ่งแวดล้อม-สาธารณสุข
"ศธ."เผยโรงเรียนโซนอีสานเข้ามาตรฐานอินเตอร์ ย้ำยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกฝ่ายต้องร่วมมือ


เลขาฯ รมว.ศธ.ลงพื้นที่ภาคอีสานเปิดงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับชาติ ครั้งที่ 3 เพื่อโชว์ศักยภาพโรงเรียนที่สอบผ่านระดับ ScQA-OBECQAประจําปี 62 ย้ำการยกระดับคุณภาพการศึกษาสําเร็จได้ ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันขับเคลื่อน


 
 
 
ดร.ไกรเสริม โตทับเที่ยง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ป็นประธานเปิดงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับชาติ ครั้งที่ 3 ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2562 พร้อมกับมอบรางวัล ให้แก่โรงเรียนที่ผ่านการประเมินพัฒนาการระดับ ScQAและ OBECQA ประจําปี 2562

“ผมต้องขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดกิจกรรมเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลในครั้งนี้จนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี ซึ่งบ่งบอกถึงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล” ดร.ไกรเสริม

ดร.ไกรเสริมยังมั่นใจว่าการยกระดับคุณภาพการศึกษาจะประสบผลสําเร็จได้ต้องขับเคลื่อนโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ให้บรรลุเป้าหมายทั้งด้านการจัดการเรียนการสอนและการบริหารด้วยระบบคุณภาพ ที่จะทำให้เกิดผลลัพธ์ คือ นักเรียน ..“บริหารเยี่ยม: ผลลัพธ์ยอด”


 
 
 
ทั้งนี้การดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานเพื่อที่จะก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายช่วยส่งเสริม สนับสนุน เพื่อให้สถานศึกษาขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของตนเอง และแนวทางของคุณภาพแห่งชาติ เพื่อที่จะก้าวไปสู่ความเป็นสากล นําพาให้คุณภาพการศึกษาของประเทศมีคุณภาพอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
 
?ด้านว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวว่าสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)จัดงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับชาติ ครั้งที่ 3 ใน 4 ภูมิภาค มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก 5 ด้าน ได้แก่ 1.เป็นเลิศทางวิชาการ 2.สื่อสารสองภาษา 3.ล้ำหน้าทางความคิด 4.ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และ5.ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก รวมถึงพัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริหารและจัดการเรียนการสอนเทียบระดับสากล

?อีกทั้งทำให้เกิดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนําเสนอผลงานนักเรียนที่เกิดจากการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) และเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ครูที่สอนค้นคว้าด้วยตนเอง นําเสนอผลงานการพัฒนาการบริหาร ด้วยระบบคุณภาพตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA ผู้บริหารในยุคศตวรรษที่ 21เชื่อมโยงการประกันคุณภาพการศึกษา
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 25 ก.ย. 2562 เวลา : 08:03:07
01-10-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ October 1, 2020, 5:18 am