ประกัน
สมาคมประกันวินาศภัยไทยจัดสัมมนาการประกันภัย ครั้งที่26


สมาคมประกันวินาศภัยไทยจัดสัมมนาการประกันภัย ครั้งที่ 26“Insurance in a digital World: Innovate the Future” ปรับกระบวนทัศน์ประกันภัยสู่โลกดิจิทัล


 
 
ประกันวินาศภัยไทยจัดสัมมนาการประกันภัย ครั้งที่ 26 ภายใต้หัวข้อ “Insurance in a digital World: Innovate the Future” เพื่อพบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ในการพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยให้มีความมั่นคง และร่วมกันขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโต แข็งแกร่ง ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัลได้อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน โดยมีนายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ และการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การกำกับและพัฒนาธุรกิจประกันภัยในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล” โดย ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) มีผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมการสัมมนากว่า 300 คน ณ ออดิทอเรียม ชั้น 6 อาคารเพกาซัส ทรู ดิจิทัล พาร์ค (True Digital Park) ถนนสุขุมวิท

 
 
 
นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่าปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆมีการพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด การคุกคามของเทคโนโลยี (Disruptive Technology) มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก รวมถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและรูปแบบธุรกรรมทางเศรษฐกิจ กระบวนการผลิต การค้า การบริการ และกระบวนการทางสังคมอื่นๆ รวมถึงลักษณะของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ด้วยการเชื่อมโยงอุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต ซึ่งกลายเป็นส่วนหนึ่งของการดำรงชีวิตของมนุษย์ในสังคมปัจจุบัน ดังจะเห็นได้จากการที่ประชาชนสื่อสารผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ มากขึ้น ทำให้ภาคธุรกิจต้องเร่งปรับตัวเพื่อก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ธุรกิจประกันภัยของไทยก็ถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ต้องปรับตัวในช่วงของการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation) การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย ตลอดจนการบริการ และการประชาสัมพันธ์มีมากขึ้น อีกทั้งยังจำเป็นต้องสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่แปรเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว เน้นความสะดวกและง่ายต่อการเข้าถึง

 
 
 
ขณะเดียวกันในยุคการบริการและการสื่อสารไร้พรมแดนนี้ ข้อมูลที่ถูกเก็บจากระบบดิจิทัล จะต้องมีการกำกับดูแลเพื่อให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม ไม่ให้เกิดการล่วงละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล และเกิดความเสียหายต่อเจ้าของข้อมูล รวมถึงส่งผลเสียต่อความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จะมีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบในปี 2563 ภาคธุรกิจประกันภัยจะมีความเกี่ยวข้องในหลากหลายมิติ โดยเฉพาะในฐานะผู้จัดเก็บรักษา เพื่อนำไปใช้ในการรับประกันภัย การบริการด้านสินไหมทดแทน ตลอดจนการนำข้อมูลไปประมวลผลที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการประกันภัย ดังนั้น จึงต้องทำความเข้าใจถึงกฎหมายดังกล่าวอย่างถ่องแท้ เพื่อให้เตรียมตัวปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและมีนโยบายในการเตรียมความพร้อมของภาคธุรกิจ เพื่อสร้างความความตื่นตัวและสร้างความตระหนักถึงโอกาสและความท้าทายที่จะเกิดขึ้น การจัดสัมมนาในครั้งนี้ เป็นการจัดสัมมนาใหญ่ในรอบ 2 ปี เนื่องในโอกาสครบรอบ 52 ปีการก่อตั้งสมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Insurance in a digital world: Innovate the Future” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ร่วมกัน รวมทั้งเสริมสร้างให้เกิดความเข้าใจที่ดีเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยไทย ให้มีความมั่นคงและยั่งยืนเคียงคู่เศรษฐกิจของประเทศต่อไป นายอานนท์กล่าว

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 04 ธ.ค. 2562 เวลา : 23:26:15
14-08-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ August 14, 2020, 8:48 am