อสังหาริมทรัพย์
กคช.เตรียมวางศิลาฤกษ์ดินแดงแปลง A และ D1 ภายใน เม.ย.63 หลัง กก.วล. ไฟเขียว EIA


โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 แปลง A และ D1 ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) โดยมีมติพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) สามารถดำเนินการรื้อถอนต่อได้ทันที พร้อมกันนี้การเคหะแห่งชาติจะวางศิลาฤกษ์ทั้ง 2 โครงการฯ ภายในเดือนเมษายน 2563 นี้

 


 
 
ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่าในการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ครั้งที่ 2/2563 โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฯ มีมติเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 แปลง A และ D1 เพื่อเป็นการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย สร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย
 
 
 
 
โดยที่ประชุมให้การเคหะแห่งชาติรับความเห็นของคณะกรรมการฯไปดำเนินการ ประกอบด้วย การเพิ่มเติมรายละเอียดในมาตรการช่วงรื้อถอนอาคารเดิม เช่น การติดตั้งผ้าใบคลุมอาคาร การกำจัดซากวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนอาคารเดิม และให้การเคหะแห่งชาติดำเนินการตามมาตรการฯ ที่กำหนดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อย่างเคร่งครัด เช่น การตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง การตรวจวัดระบบนิเวศน์ทางน้ำบริเวณแหล่งน้ำใกล้เคียง เป็นต้น ทั้งในช่วงการรื้อถอน ช่วงระหว่างการก่อสร้าง และช่วงระหว่างการอยาอาศัย รวมถึงให้การเคหะแห่งชาติพิจารณาเพิ่มพื้นที่สีเขียวบนอาคาร (Roof Garden) และบริเวณรอบพื้นที่โครงการฯอีกด้วย
 
สำหรับการขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 แปลง A และ D1 การเคหะแห่งชาติจะดำเนินการยื่นขออนุญาตรื้อถอนอาคารต่อสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร เนื่องจากใบอนุญาตรื้อถอนเดิมหมดอายุ รวมั้งขออนุญาตเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการรื้อถอนอาคารแฟลต 18 – 20 (แปลง A) และแฟลต 21 – 22 (แปลง D1) ให้แล้วเสร็จ รวมถึงจะดำเนินการขออนุมัติจัดจ้างผู้รับจ้างก่อสร้างอาคาร A1 และอาคาร D1 ต่อคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติก่อนลงนามในสัญญาจ้าง พร้อมกันนี้การเคหะแห่งชาติจะดำเนินการขอใบอนุญาตก่อสร้าง (อ.1) ต่อสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ควบคู่กันไป

“เมื่อการรื้อถอนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงอาคารแปลง D1 แล้วเสร็จ การเคหะแห่งชาติจะจัดพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 อาคาร A1 และ อาคาร D1 ภายในพื้นที่โครงการฯ แปลง D1 คาดว่าจะดำเนินการจัดพิธีวางศิลาฤกษ์ได้ภายในเดือนเมษายน 2563” ดร.ธัชพล กล่าวในที่สุด

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 25 ก.พ. 2563 เวลา : 16:11:17
02-04-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ April 2, 2020, 4:57 pm