อสังหาริมทรัพย์
"กคช."บูรณาการฐานข้อมูล Big Data ร่วมกับ สนค.และ GBDi เพื่อพัฒนาข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ


การเคหะแห่งชาติ (กคช.)จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือเกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร ระหว่าง กคช. กับสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) และ กคช.กับสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) โดย ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า และ นางสาวธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ ร่วมลงนามในบันทึกดังกล่าว เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ณ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ

 


 
 
ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยการเคหะแห่งชาติ ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายจัดตั้ง“ศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ” ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อบูรณาการฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นฐานข้อมูลเดียวกันพร้อมวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ที่อยู่อาศัย เพื่อสนับสนุนการจัดทำนโยบายที่อยู่อาศัยของประเทศ ซึ่งจะส่งผลดีต่อประชาชนให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่อยู่อาศัยได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านที่อยู่อาศัยแห่งชาติ ยังมุ่งสู่การจัดการสารสนเทศเพื่อความมั่นคงในการมีที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเครือข่ายโดยบูรณาการฐานข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การเคหะแห่งชาติตระหนักว่าข้อมูลจากสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) และสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำนโยบายที่อยู่อาศัยของประเทศการวางแผนการดำเนินงาน การตัดสินใจหรือการแก้ปัญหาด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยในระดับองค์กรและประเทศชาติ จึงได้กำหนดจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือเกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร ระหว่าง การเคหะแห่งชาติกับสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.)และการเคหะแห่งชาติกับสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในทุกพื้นที่ รวมถึงการเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ ให้เป็นกลไกที่จะขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาที่อยู่อาศัย เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงเป้าหมาย

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 12 มี.ค. 2563 เวลา : 14:25:44
10-04-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ April 10, 2020, 11:56 am