การค้า-อุตสาหกรรม
รัฐมนตรีการค้า 18 ประเทศ เร่งขับเคลื่อนภูมิภาคสู่เศรษฐกิจดิจิทัลและการพัฒนาที่ยั่งยืน


กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้แทนไทยร่วมการประชุมอาเซียน+8 เผย ที่ประชุมย้ำความสำคัญของการเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจในภูมิภาค หนุนสร้างความยืดหยุ่นในระบบเครือข่ายการผลิตระหว่างประเทศ ย้ำ สมาชิกพร้อมขับเคลื่อนความร่วมมือ เสริมสร้างการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจให้แน่นแฟ้น นำภูมิภาคสู่เศรษฐกิจยุคดิจิทัลและการพัฒนาที่ยั่งยืน


 
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ได้มอบหมายให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจเอเชียตะวันออก หรืออาเซียน+8 (จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา และรัสเซีย) ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2565 ณ จังหวัดเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อหารือแนวทางฟื้นฟูเศรษฐกิจในภูมิภาค และการสร้างความยืดหยุ่นในระบบเครือข่ายการผลิตระหว่างประเทศ เพื่อลดผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากวิกฤตที่เกิดขึ้น ทั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 ความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน ภาวะเงินเฟ้อ หรือสถานการณ์ตึงเครียดทางการเมือง
 

 
นางอรมน กล่าวว่า ที่ประชุมสนับสนุนบทบาทสำคัญในความเป็นแกนกลางของอาเซียนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและมุมมองของอาเซียนต่ออินโด-แปซิฟิก พร้อมสนับสนุนแผนฟื้นฟูที่ครอบคลุมของอาเซียน (ACRF) และการส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกันบนกฎเกณฑ์ที่มีความครอบคลุม ไม่เลือกปฏิบัติ โปร่งใส ภายใต้แนวทางของ WTO ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากความตกลง RCEP ที่ครอบคลุมกว่าร้อยละ 30 ของ GDP โลก ทำให้ภาคเอกชนของสมาชิก รวมถึงไทยได้รับประโยชน์จากความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทาน

 
นางอรมน เพิ่มเติมว่า ประเทศสมาชิกเห็นพ้องถึงความเร่งด่วนในการร่วมกันแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) โดยมุ่งพัฒนาสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน และพร้อมสนับสนุนแผนการดำเนินการตามกรอบเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี ค.ศ. 2023-2030 นอกจากนี้ สมาชิกยังเห็นพ้องให้เร่งขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation) โดยให้ความสำคัญกับการลดช่องว่างทางดิจิทัลในภูมิภาค การเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทุนมนุษย์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกับกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs) และสตาร์ทอัพ โดยสถาบันวิจัยทางเศรษฐกิจเพื่ออาเซียนและเอเชียตะวันออก (ERIA) ได้เสนอแผนพัฒนาที่ครอบคลุมของภูมิภาคเอเชีย ฉบับที่ 3 (Comprehensive Asia Development Plan 3.0 : CADP) ที่สอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามประเด็นดังกล่าวด้วย
 
 
ทั้งนี้ ในช่วงครึ่งปีแรก (ม.ค. – มิ.ย. 2565) การค้าระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศอาเซียน+8 มีมูลค่า 147,609 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยส่งออกมูลค่า 70,781 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และนำเข้ามูลค่า 76,828 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตลาดส่งออกและแหล่งนำเข้าสำคัญ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย และเวียดนาม สินค้าส่งออกสำคัญของไทยได้แก่ เม็ดพลาสติก ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ไก่แปรรูป ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์และส่วนประกอบ

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 29 ก.ย. 2565 เวลา : 17:59:41
09-12-2022
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ December 9, 2022, 2:54 am