แบงก์-นอนแบงก์
ซัมมิท แคปปิตอล เดินหน้าผลักดันดีเอ็นเอ "I TRUST"


ซัมมิท แคปปิตอลเดินหน้าผลักดันดีเอ็นเอ “I TRUST” ค่านิยมหลักขององค์กร สู่พนักงานกว่า 1,400 คนทั่วประเทศ


 
 
การขับเคลื่อนองค์กรให้ดำเนินงานอย่างมั่นคงและประสบผลสำเร็จกว่า 25 ปี ปฏิเสธไม่ได้ว่าการร่วมมือร่วมใจกันของบุคลากรภายในองค์กรเป็นปัจจัยหลัก ที่พร้อมขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายสูงสุด ซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดของ บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด คือการที่บุคลากรทุกคนมีความเข้าใจและถือปฏิบัติค่านิยมขององค์กรร่วมกันด้วยความเต็มใจ โดยยึดหลักแนวคิด“ขับเคลื่อนคุณภาพ ควบคู่คุณธรรม เพื่อความยั่งยืน” ภายใต้แนวทาง “I TRUST”

จุดเริ่มต้นของการกำหนดวัฒนธรรมองค์กรขึ้นมาใหม่ เกิดจากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนมีสิทธ์แสดงความคิดเห็นต่อบริษัทผ่านทางแบบสอบถามที่ส่งไปยังแผนกต่างๆ โดยมีพนักงานให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามกลับมามากถึง 96% ด้วยแนวคิดที่ว่าองค์กรเป็นของเราทุกคน ทุกคนมีสิทธ์ที่จะแสดงความคิดเห็นต่อองค์กรในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการทำงาน ด้านผลตอบแทน หรือสิ่งอำนวยความสะดวกและอื่นๆ ที่มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งทางบริษัทได้นำทุกความเห็นของบุคลากรมาประมวลผล ตกผลึกทางความคิดจนเกิดเป็น “I TRUST” ค่านิยมใหม่ขององค์กร รวมไปถึงการกำหนดพันธกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กร เพื่อสนับสนุนให้องค์กรเป็นที่น่าเชื่อถือไว้วางใจของลูกค้า พันธมิตร ดีลเลอร์ พนักงาน ผู้ถือหุ้นและสังคมส่วนรวม โดยให้ความสำคัญและสนับสนุนการทำงานบนรากฐานของความซื่อสัตย์สุจริต หรือ การทำในสิ่งที่ถูกต้อง ในแนวทางน่าเชื่อถือ น่าไว้วางใจ และอยู่บนพื้นฐานของหลักจริยธรรม ศีลธรรม และระเบียบวินัย ที่ดีงาม
 

 
 
 
เพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์กรมีความเข้าใจ และให้ความสำคัญของวัฒนธรรมองค์กรใหม่ในทิศทางเดียวกันได้อย่างถูกต้อง การสื่อสารที่ชัดเจนจึงเป็นหัวใจสำคัญ ซัมมิท แคปปิตอล จึงจัดกิจกรรมอบรมบุคลากรในหลักสูตรกิจกรรมอบรม “Summit Capital’s Mission,Vision & Values (Summit Capital’s MVV)” ที่ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ วัฒนธรรม พันธกิจ และวิสัยทัศน์ขององค์กร ผ่านกิจกรรมเวิร์คชอปกรณีศึกษาเพื่อให้บุคลากรได้เกิดการระดมความคิด และเห็นภาพชัดเจน จนเกิดเป็นความเข้าใจที่ตรงกัน

ปัจจุบันบริษัทได้มีการจัดอบรมให้บุคลากรทุกระดับที่มีอยู่ทั่วประเทศตั้งแต่เดือนพฤษภาคถึงเดือนสิงหาคมไปแล้วกว่า 1,179 คน หรือประมาณร้อยละ 84 ของจำนวนบุคลากรทั้งหมดของบริษัทฯจากการพูดคุยกับตัวแทนพนักงานของ ซัมมิท แคปปิตอล เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายบัญชี ที่มีอายุงานยาวนานถึง 11 ปี กล่าวว่า “การที่บริษัทได้มีการกำหนดวัฒนธรรมองค์กรใหม่เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี ทำให้การทำงานและการตรวจสอบต่างๆ เกิดความเข้มงวด รัดกุมมากยิ่งขึ้น จากที่รอบคอบเป็นปกติอยู่แล้ว เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดการทุจริต 100% ซึ่งเป็นเรื่องดีที่ทางบริษัทได้ให้ความสำคัญกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ของการบริหารงานภายในองค์กร”

ด้านเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ที่มีอายุงานกว่า 5 ปี กล่าวเพิ่มเติมว่า “การได้มาอบรมหลักสูตร Summit Capital’s MVV ในครั้งนี้ ทำให้เรามีความรู้ ความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับวัฒนธรรม พันธกิจ และวิสัยทัศน์องค์กร ทั้งยังได้เกิดการระดมความคิดร่วมกับบุคลากรฝ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากเพื่อนร่วมงานในแผนก ทำให้เกิดความรู้สึกว่าพนักงานทุกคนพร้อมที่จะมุ่งหน้าดำเนินงานอย่างมีคุณภาพโดยควบคู่ไปกับคุณธรรมตามแนวคิด “I TRUST” ซึ่งเกิดจากการประมวลความคิดเห็นทางแบบสอบถามของพนักงานทุกคนนั่นเอง”

ทั้งนี้ทางบริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด ยังมีการอบรมศักยภาพด้าน Soft Skill และ Hard Skill ให้บุคลากรในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นด้านความเป็นผู้นำ ความมีวินัย ทักษะการสื่อสาร การบริหารจัดการ รวมไปถึงความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและโปรแกรมต่างๆ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการทำงาน สู่ประสิทธิผลที่ก้าวกระโดดและเป็นที่พอใจนั่นเอง

“การจัดกิจกรรมอบรม Summit Capital’s MVV จะทำให้ทีมผู้บริหารและบุคลากรทั่วประเทศของ ซัมมิท แคปปิตอล พร้อมตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียวสู่การเป็นบริษัทสินเชื่อรายย่อยในประเทศไทยที่ได้รับความไว้วางใจอย่างสูง ในฐานะผู้นำด้านธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ที่ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมด้วยการให้ความคล่องตัวด้านการเงิน ผ่าน I TRUST ค่านิยมหลักขององค์กร ซึ่งประกอบด้วยความสุจริต(Integrity) โปร่งใส(Transparency) รับผิดชอบ(Responsibility) มีความเป็นหนึ่งเดียว(Unity) พร้อมมอบบริการที่ยอดเยี่ยม(Service Excellence) ควบคู่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว(Technology & innovation)” นายวิชิต พยุหนาวีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด กล่าวปิดท้าย

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 12 ก.ย. 2562 เวลา : 15:56:27

22-09-2019
เบรกกิ้งนิวส์
1. ไทยฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงกับมีฝนตกหนักถึงหนักมาก-กทม.ฝนร้อยละ 80

2. ดาวโจนส์ปิด(20 ก.ย.)ลบ 159.72 จุด

3. ก.ล.ต.ลงโทษพักงาน"ศุภกร สุนทรกิจ"ปธ.บลจ.เอเชีย เวลท์ 3ปี

4. เงินบาทปิดตลาด(20ก.ย.)ที่ 30.45-30.46 บาท/ดอลล์

5. หุ้นไทยปิดตลาดวันนี้(20 ก.ย.) ลดลง 4.46 จุด

6. ผู้ค้าขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด15- 30 สต./ลิตร มีผลพรุ่งนี้(21ก.ย.)

7. เงินบาทเปิดตลาด (20ก.ย.)ที่ 30.53 บาท/ดอลล์

8. ดาวโจนส์ปิดตลาด(19 ก.ย.)ลบ 52.29 จุด

9. ไทยมีฝนตกชุกหนาแน่น-กทม.ฝนร้อยละ80

10. กปน.แจ้งน้ำประปาไม่ไหลชั่วคราวถนนอโศก-ดินแดงและถนนเพชรบุรีบางพื้นที่

11. เงินบาทปิดตลาด(19ก.ย.)ที่ 30.52 บาท/ดอลล์

12. หุ้นไทยปิดตลาดวันนี้(19ก.ย.) ลดลง 13.48 จุด

13. หุ้นไทยเปิดตลาด (19ก.ย.)ที่ 1,657.05จุด เพิ่มขึ้น 2.91จุด

14. ทองเปิดตลาดลดลงบาทละ50 รูปพรรณขายออก22,150.00

15. "ฟินันเซีย ไซรัส"คาดSETแกว่งตัว Sideways Up ในกรอบ 1,650-1,665 จุด

อ่านข่าว เบรกกิ้งนิวส์ ทั้งหมด
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555